Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování

Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování je dokument zaměřený na řešení rizikových projevů chování u žáků prvního a druhého stupně. Hlavními nástroji této strategie je Minimální preventivní program, Krizový plán, Školní a vnitřní řád školy, jehož součástí je Sankční řád, Program proti šikanování.

Tato strategie je vypracována na 3 roky, jsou v ní zaneseny dlouhodobé cíle specifické primární prevence, jejichž úspěšnost se vyhodnocuje jednou za toto období. Dále se v ní zpracovávají dlouhodobé cíle nespecifické primární prevence zaměřené na zkvalitnění a zefektivnění volnočasových aktivit a spolupráce škola – rodiče – žák. Tyto cíle jsou výsledkem celého pedagogického sboru, který vycházel se závěrů pedagogických porad, třídnických hodin, z výstupů školního parlamentu, ze zpětných vazeb volnočasových aktivit, z komunikací s rodiči a celkového zhodnocení preventivních a intervenčních aktivit v uplynulém školním roce.

Dlouhodobé cíle specifické primární prevence

 • Výchova ke zdravému životnímu stylu
 • Vytvořit a udržet pozitivní školní atmosféry – vybudovat důvěru ve vztahu škola-rodič-žák
 • Soustavné vytváření respektu a bezpečí formou kázně
 • Předejít problémům a následkům spojených s rizikovým chováním žáků, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření
 • Vést žáky ke zdravému sebevědomí, k zodpovědnosti za své chování a k rozvoji osobnosti (pěstování empatie, tolerance, respektu sami sebe a druhých, podpora asertivity, vytváření vlastních názorů a zaujetí životních postojů)
 • Rozvoj sociálních schopností žáka - prohlubovat komunikační schopnosti žáků a vědomostí v oblasti prevence, umění skupinové práce, konstruktivní řešení problému
 • Věnovat pozornost vzájemným vztahům mezi žáky (podporovat týmové práce, kolektivní řešení problémů)
 • Zaměřit se na problémové třídní kolektivy a sledovat žáky s problémovým vývojem a rizikovým chování – nevyhrožovat, nevyčítat, nekřičet, ale vždy vysvětlit
 • Podporovat multikulturní vzdělávání – navázat kontakt se zahraničními školami
 • Dlouhodobější propojení s odbornými institucemi pracující v oblastní primární a sekundární prevence
 • Přednostně působit v oblasti prevence šikany, kyberšikany, v užívání vulgarismů vůči svým spolužákům či pedagogům, dále v oblasti záškoláctví a zneužívání návykových látek
 • Realizace primárně preventivních programů, jejichž průběh je dlouhodobý a účinný

 

Dlouhodobé cíle nespecifické primární prevence:

 • aktivně působit na žáky a rodiče v oblasti zdravého životního stylu
 • zvýšit motivaci žáků pro vlastní seberealizaci, aktivní zapojení do sportovních a vědomostních soutěží (výtvarné soutěže, olympiády, sportovní soutěže)
 • aktivní zapojení žáků do chodu a organizace školy v rámci školního parlamentu, který zasedá jednou měsíčně a poskytuje žáků prostor pro diskuzi na dané téma a pro realizaci svých podnětů ke školnímu prostředí, s tím souvisí i podílení se na plánování a organizaci soutěží, tvoření nástěnek s informacemi o průběhu zasedání parlamentu.
 • zlepšit spolupráci s rodiči, zapojit je více do realizace preventivních programů, zajistit větší účast na školních akcích, motivovat je ke spolupráci v rámci programu

Preventivní program

Minimální preventivní program je přehledem a metodikou systémových nástrojů a informací, kterých je využíváno při výběru a tvorby preventivních aktivit. Tyto aktivity jsou realizovány průběžně každým pedagogem pod metodickým a koordinačním vedením metodika prevence. Hlavním úkolem prevence rizikového chování u žáků naší školy je jejich výchova ke zdravému životnímu stylu, posilování pocitu sociální sounáležitosti, vštěpování základních principů morálku a zásad slušného chování. Dalším neméně důležitým bodem programu je zabránit výskytu rizikového chování, rozpoznat možné signály upozorňující na nestandardní projevy chování.

 

Dlouhodobé cíle

 • Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
 • Informovanost žáků v oblasti rizikového chování
 • Vytváření dostatečných prostor k efektivnímu trávení volného času žáků ve školním areálu
 • Modernizace výuky
 • Vytváření fungujících třídních kolektivů, podpora vzájemné spolupráce žák-učitel-rodič (podpora komunikace)
 • Snížit výskyt rizikového chování žáků
 • Užší zapojení rodičů do mimoškolních a školních aktivit
 •  Vzdělávání pedagogů v oblastech primární prevence

Střednědobé cíle

 • Zapojení rodičů žáků do školního klimatu prostřednictvím školních i mimoškolních aktivit (Akademie, výstavy, divadlo, výlety, školní akce)
 •  Další vzdělávání školního metodika prevence a pedagogických pracovníků (jednorázové semináře, besedy)
 • Zapojování do grantového systému formou vlastních projektů  v oblasti primární prevence

Krátkodobé cíle

 • Monitoring aktuální situace a konkrétních potřeb v oblasti primární prevence na naší škole – dotazníky pro třídní učitele, žáky, měsíční agenda třídního učitele o projevech rizikového chování v třídních kolektivech, dotazníky pro žáky
 • Práce s třídními kolektivy (třídní učitel; stanovení třídních pravidel)
 • Navázání hlubší důvěry ze strany žáků v pomoc pedagogických pracovníků, budování pozitivních vztahů pedagog-žák, pedagog –pedagog, dále k prostředí a k věcem
 • Minimalizovat stávající nežádoucí projevy chování žáků – záškoláctví, agresivita, problematika kouření a zneužívání jiných návykových látek
 •  Získání finanční podpory pro oblast primární prevence, zajištění spolupráce s odbornými organizacemi

Informace pro žáky

 • stálá nástěnka prevence („Pro Tebe“) na 1. a 2. stupni- zpřístupnění důležitých telefonních čísel, webových stránek, schránka důvěry, časopis Poškoláček
 • školní parlament
 • třídnické hodiny
 • webové stránky školy

Informace pro rodiče

 • informace v žákovských knížkách
 • webové stránky, informativní letáky
 • podávání informací na třídních schůzkách
 • zapojení do školních a mimoškolních aktivit

Informace pracovníkům školy

 • porady (seznámení pedagogického sboru s preventivním programem, informace o primární prevenci (specifické i nespecifické), plánované preventivní aktivity)
 • webové stránky školy, nástěnky

 

Program realizované ve školním roce 2018/2019