Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště se skládá z výchovného poradce, školního speciálního pedagoga, školního metodika primární prevence a ředitelky školy.

  • výchovný poradce: Mgr. Miroslava Dupáková, tel. 312 247 172
  • školní speciální pedagog: Mgr. Marie Částová, tel. 724 742 508
  • školní metodik primární prevence: Mgr. Petra Dlouhá, tel. 312 247 172
  • školní psycholog: Mgr. Věra Doušová, tel. 731 462 652
  • ředitelka školy: Mgr. Šárka Vostarková, tel. 602 297 946

 

Výchovný poradce

Zabezepčuje oblast kariérového poradenství a diagnosticko-poradenské činnosti, které jsou zaměřeny k volbě vzdělávací cesty žáka. Více informací v části Volba povolání.

Školní speciální pedagog

Poskytuje pedagogicko-psychologické poradenské služby, jak v základní škole, tak i mateřské škole. Podílí se na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciální pedagogické péče.

Zabezpečuje intervenční podporu při realizaci plánu pedagogické podpory a zodpovídá za vypracování individuálního vzdělávacího plánu. Ve spolupráci s ostatními pedagogy tyto oblasti pravidelně vyhodnocuje.

Koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga ve škole. Poskytuje individuální konzultace pro rodiče a zabezpečuje styk se školským poradenským zařízením.

Více informací v části Péče o žáky s SPU.

Školní metodik primární prevence

Činnost metodika prevence je zaměřena zejména na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, preskriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. Ve spolupráci s pedagogy vyhledává a poskytuje žákům vhodným způsobem dostatek informací o rizikových společenských jevech, vybírá vhodné preventivní programy dlouhodobého zaměření. V případě výskytu rizikových faktorů v chování žáků se je snaží eliminovat či minimalizovat jejich dopad na žáka a třídní kolektiv.  Formou individuální a skupinové práce komunikuje se žáky s obtížnou adaptací na školní prostředí, se sociálně vztahovými problémy a rizikovým chováním, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. Metodik prevence koordinuje současně spolupráci školy s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti primární, sekundární a terciální prevence.

Metodik prevence vede zasedání školního parlamentu, jeho závěry předkládá a konzultuje s vedením školy. Více informací v části Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování (2018-2021).

Školní psycholog

Od školního roku 2022/2023 pracuje na škole školní psycholog, který je součástí školního poradenského pracoviště. Jeho služby můžete využívat po telefonické dohodě nebo Vám je zprostředkuje školní speciální pedagog nebo výchovný poradce školy.

Psycholožka a psychoterapeutka Mgr. Věra Doušová se řadu let zabývá mezilidskými vztahy, pomáhá při problémech v rodině (komunikace s dítětem, komunikace v rodině obecně i ve specifických situacích). Pracuje individuálně i se skupinami (v případě zájmu je možnost otevření skupiny rodičů nebo dětí a dospívajících nebo pedagogických pracovníků na různé téma).

Psycholožka je dostupná na emailu dousova@2zskladno.cz a na telefonu 731 462 652. V případě, že se nedovoláte, očekávejte, že Vám zavolá zpátky. Služby jsou bezplatné, hradí je škola. Můžete se objednat na osobní konzultaci nebo přímo konzultovat online (možnost přes telefon, WhatsApp a Skype). Individuální konzultace a terapie pro rodiče a děti se budou odehrávat mimo školu, v místě soukromé praxe psycholožky, a konzultace pro pedagogy a žáky se bude odehrávat ve škole s Vaším souhlasem.

S čím se můžete na psychologa obrátit:

Žáci - potíže ve vztazích se spolužáky a kamarády, potíže doma v rodině, potíže ve vztahu k pedagogům, zvládání stresu a trémy, zpracování nepříjemných pocitů a zážitků, o kterých nikomu nechci říct.

Rodiče – potíže při komunikaci s dítětem, při komunikaci se školou, různé problematické situace v rodině, osobní problémy, potíže plynoucí ze stresu a z traumat v minulosti atd.

Pedagogové – potíže s jednotlivými žáky, rodiči nebo kolegy, osobní problémy, stres, vyčerpanost atd.

Ředitelka školy

Vytváří podmínky pro činnost Školského poradenského pracoviště a koordinuje jeho činnost.