Školské poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště se skládá z výchovného poradce, školního speciálního pedagoga, školního metodika primární prevence a ředitelky školy.

  • výchovný poradce: Mgr. Miroslava Dupáková, tel. 312 247 172
  • školní speciální pedagog: Mgr. Marie Částová, tel. 724 742 508
  • školní metodik primární prevence: Mgr. Petra Dlouhá, tel. 312 247 172
  • ředitelka školy: Mgr. Šárka Vostarková, tel. 602 297 946

 

Výchovný poradce

Zabezepčuje oblast kariérového poradenství a diagnosticko-poradenské činnosti, které jsou zaměřeny k volbě vzdělávací cesty žáka. Více informací v části Volba povolání.

Školní speciální pedagog

Poskytuje pedagogicko-psychologické poradenské služby, jak v základní škole, tak i mateřské škole. Podílí se na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciální pedagogické péče.

Zabezpečuje intervenční podporu při realizaci plánu pedagogické podpory a zodpovídá za vypracování individuálního vzdělávacího plánu. Ve spolupráci s ostatními pedagogy tyto oblasti pravidelně vyhodnocuje.

Koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga ve škole. Poskytuje individuální konzultace pro rodiče a zabezpečuje styk se školským poradenským zařízením.

Více informací v části Péče o žáky s SPU.

Školní metodik primární prevence

Činnost metodika prevence je zaměřena zejména na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, preskriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. Ve spolupráci s pedagogy vyhledává a poskytuje žákům vhodným způsobem dostatek informací o rizikových společenských jevech, vybírá vhodné preventivní programy dlouhodobého zaměření. V případě výskytu rizikových faktorů v chování žáků se je snaží eliminovat či minimalizovat jejich dopad na žáka a třídní kolektiv.  Formou individuální a skupinové práce komunikuje se žáky s obtížnou adaptací na školní prostředí, se sociálně vztahovými problémy a rizikovým chováním, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. Metodik prevence koordinuje současně spolupráci školy s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti primární, sekundární a terciální prevence.

Metodik prevence vede zasedání školního parlamentu, jeho závěry předkládá a konzultuje s vedením školy. Více informací v části Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování (2018-2021).

Ředitelka školy

Vytváří podmínky pro činnost Školského poradenského pracoviště a koordinuje jeho činnost.