O naší škole

Na první pohled starobylá budova v centru města, která 18. září 2012 oslavila 100 let, při bližším shlédnutí modernizující se základní škola. Jste zvědavi, jak je možné skloubit tyto dva protiklady dohromady? Snad se nám podaří Vás přesvědčit, že je to možné.

Veselé šatní skříňky [nové okno]

Škola se skládá ze dvou budov, mezi nimiž je sevřeno útulné nádvoří, které v roce 2004 dostalo nový asfaltový "koberec". Jedna budova se pyšní pěknou fasádou, obě pak "novou čepicí" v podobě červené střechy a novými plastovými okny.

V jedné školní budově je umístěn 1. stupeň, šatní skříňky, 6 oddělení školní družiny, 2 moderní školní jídelny a tělocvična, v budově druhé pak 2. stupeň, druhá tělocvična a moderně vybavené jazykové, počítačové a odborné učebny. Hned při vstupu do budovy si nemůžete nevšimnout veselými barvami zářících šatních skříněk. Každý žák zde má své osobní věci uzamčeny, za což patří náš dík Magistrátu města Kladna, který nás finančně podpořil nejen v tomto projektu.

Jazyková učebna 21. století [nové okno]

Celá škola je vybavena pevným i bezdrátovým připojením k internetu. Páteřní rozvody jsou optické, v jednotlivých třídách metalické (cat6). 

Škola disponuje počítačovou pracovnou s 31 počítači, které jsou každé 2 roky obměňovány, novou virtuální počítačovou pracovnou, 2 jazykovými laboratořemi s technologií Robotel, dále odbornou pracovnou přírodopisu, 3 odbornými učebnami cizích jazyků, moderní odbornou pracovnou fyziky a chemie, pracovnou výtvarné výchovy, novou kuchyňkou a 2 keramickými dílnami. Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory a interaktivními tabulemi.

V dnešní době považujeme za naprosto nezbytné pro další rozvoj a uplatnění našich žáků, aby ovládali výpočetní techniku a informační technologie. Nedostatek těchto dovedností může mít pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce naprosto fatální důsledky v podobě nezaměstnanosti, tolik rozšířené mezi mladými absolventy škol.

Výuka výpočetní techniky [nové okno] Výuka s interaktivní tabulí [nové okno]

Děláme v rámci našich možností vše proto, aby naši žáci uměli nejenom pracovat s počítačem, čemuž se učí v hodinách výpočetní techniky, které mají od 1. do 9. ročníku jedenkrát týdně, ale nad rámec těchto hodin uplatňujeme při výuce ostatních odborných předmětů nové výukové prostředky a programy.

Naší chloubou na tomto poli jsou interaktivní tabule a dataprojektory, které jsme částečně získali v rámci mezinárodního grantu akreditovaného MŠMT ČR a podpořeného kanadskou firmou Smart Technologies, částečně našemi úspěchy v soutěžích internetových stránek, částečně z projektu "EU peníze školám" a dalších projektů z EU, které úspěšně čerpáme a částečně z vlastních zdrojů.

Tyto moderní výukové prostředky zpestří a obohatí výuku nejen odborných předmětů. Výuka s interaktivní tabulí nejen zaujme žáky, ale zároveň je přímo vtáhne do vyučovacího procesu, žáci se aktivně podílejí na chodu celé hodiny. Co víc si může učitel přát?

Dalším základem pro úspěšné přijetí na střední školu je dobrá znalost českého jazyka, matematiky a cizích jazyků. Proto jsme v těchto klíčových předmětech posílili časovou dotaci a poskytujeme tak žákům nadstandardní počet hodin, které jistě přispějí k lepším studijním výsledkům. Od školního roku 2008/2009 se Anglický jazyk a Informatika vyučují na naší škole již od 1. ročníku

Dále považujeme za důležité rozvíjet u žáků finanční gramotnost. Z tohoto důvodu ji máme začleněnou v jednotlivých předmětech a v 9. ročníku je vyučována i jako samostatný předmět.

V roce 2012 se nám podařilo za podpory EU, Středočeského kraje a Magistrátu města Kladna vybudovat jazykovou učebnu pro 21. století v hodnotě přes 3 miliony korun.

Velice silnou stránkou naší školy je tvorba projektů a čerpání prostředků z EU. Od roku 2010 se naše škola stala úspěšným řešitelem v 8 projektech z EU, ze kterých získala více než 18 milionů korun. A to je nejen na vybavení školy znát.

Naší školu navštěvuje celkem přibližně 555 žáků, kterým poskytujeme základní vzdělání, důsledně a všestranně je připravujeme pro další studium a praxi. Na prvním stupni se učí ve třídě průměrně 30 žáků, na stupni druhém žáků 32.

Pro naše malé žáčky z 1. stupně je k dispozici školní družina. Pro všechny žáky nabízíme celou řadu zájmových kroužků, které jsou zdarma (kromě materiálu v keramice). Velmi oblíbený jsou mezi dětmi keramické kroužky, redaktorský kroužek, pohybové hry, kroužek výtvarných prací, kroužek hraní na flétnu, fyzikální kroužek, dramatický kroužek a kroužek anglického a německého jazyka. Je těžké si z tak pestré nabídky vybrat!

Během školního roku se naši žáci zúčastňují různých soutěží a olympiád, podle svých zájmů a nadání. Tímto způsobem si mohou porovnat své schopnosti se schopnostmi dětí z jiných škol a rozšiřují své předpoklady pro přijetí na vybrané střední školy a učiliště, především pak pro samotné uplatnění v praxi.

Snažíme se o včasnou prevenci negativních jevů mezi dětmi [nové okno] Výzdoba interiéru školy [nové okno] Výzdoba interiéru školy [nové okno]

Od školního roku 2016/2017 bylo ve škole zřízení školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, metodik primární prevence a školní speciální pedagog. V rámci prevence negativních jevů mezi dětmi a mladými lidmi zabezpečuje metodik primární prevence preventivní programy a školní akce.

Pozadu nezůstáváme ani co se "výchov" týče. Již při prvním pohledu si návštěvník povšimne vkusné výzdoby celého interiéru školy, za který vděčíme našim zručným žákům a invenční paní učitelce výtvarné výchovy a předmětu Člověk a svět práce.

Škola má své vlastní 2 keramické dílny, 2 pece a hrnčířský kruh. Přijďte se podívat například na pětikilového kapříka, který vypadá jako živý, až ve vodě by vyšlo najevo, že není z masa a kostí, nýbrž z papíru.

Pro žáky prvních až devátých ročníků pořádáme oblíbené školy v přírodě, pro žáky druhých až devátých ročníků lyžařský výcvik, kde si žáci nejen zdokonalí svou lyžařskou techniku, ale zažijí spoustu legrace v kruhu svých kamarádů. A na to, jak nám sami jistě dáte za pravdu, se celý život vzpomíná. 

Dále pro žáky podle zájmu pořádáme poznávací a ozdravné pobyty, v loňském roce např. do Velké Británie a Německa.

Na naše žáky myslíme opravdu všestranně. Mají-li žízeň, mohou využít distribuci mléka po škole, zakoupit si pití v některém z nápojových automatů, které jsou umístěny ve škole. Energetické nápoje nebo coca colu v nich však nenajdete. Žáci si také mohou ve stánku za 12,- Kč zakoupit svačinu, kterou připravujeme ve školní jídelně. Na konci školního roku organizujeme prodej školních potřeb, čímž pro žáky a jejich rodiče odpadá stres spojený s horečným sháněním sešitů atd. A navíc za příznivé ceny!

Dovolte nám, jakožto pozorným hostitelům, pozvat Vás k prostřenému stolu. O to se s přirozenou samozřejmostí postará tým kuchařek naší školní jídelny. Kuchyně je modernizovaná, výdej obědů probíhá ve 2 jídelnách, elegantně pomocí elektronických čipů, výběr obědů pomocí internetu a objednávacího boxu a navíc: dobře vaří! Denně vyříme přes 800 obědů, které dovážíme i na další školu.

Mgr. Šárka Vostarková, ředitelka školy