Školní parlament

Činnost školního parlamentu byla obnovena v dubnu 2013. Je tvořen vždy dvěma zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. ročníku. Vedením školního parlamentu byla pověřena Mgr. Lenka Kopečná.

Stanovy Školního parlamentu 2023/2024

 1. Zastupitelé jednotlivých tříd jsou voleni hlasováním žáků daných tříd, při čemž každý žák má ve volbě jeden hlas. Každá třída volí tajnou formou 2 zástupce.
 2. Zastupitelé školního parlamentu jsou voleni jednou ročně.
 3. Zastupitelem parlamentu se může stát každý žák od 4. do 9. ročníků. Žáci 1. až 3. ročníků podávají své připomínky a náměty k činnostem prostřednictvím třídních učitelů.
 4. Školní parlament se schází jednou měsíčně. Účast zastupitelů je povinná.
 5. V případě absence je nutná řádná omluva (prostřednictvím emailu nebo osobně).
 6. Každý zastupitel je odvolatelný (z důvodu neplnění svých povinností, velmi časté absence na zasedáních) a může být hlasováním nahrazen jiným členem. V rámci příprav různých soutěží a organizací školních aktivit může být zasedání parlamentu svoláno i dvakrát za měsíc.
 7. Všichni zastupitelé mají rovnoprávné postavení, každý člen má jeden hlas.
 8. Z každého zasedání je pořízena zpráva s výsledky jednání z předcházejících zasedání.
 9. Školní parlament nezasahuje do záležitostí, která jsou zcela v pravomoci ředitelky školy.
 10. V případě, že činnost školního parlamentu je pouze formální, může být jeho činnost kdykoli ukončena ředitelkou školy.
 11. Každý zastupitel má svá práva a povinnosti.

Povinnosti zastupitelů školního parlamentu

 1. Zástupci tříd jsou povinni informovat své spolužáky v rámci třídnických hodin o průběhu jednání parlamentu a sdělit výsledky návrhů, požadavků či jiných rozhodnutí.
 2. Každý člen jde svým chováním příkladem pro ostatní své spolužáky.
 3. Každý zastupitel pravidelně dochází na zasedání školního parlamentu.
 4. Dotazy či návrhy zastupitelů jsou předkládány v souvislosti s chodem školy.
 5. Každý zastupitel respektuje zamítnutí předložených návrhů ředitelkou školy.
 6. Na zasedání parlamentu je zastupitel povinen předkládat náměty svých spolužáků.
 7. Každý zastupitel konzultuje problémy se svými spolužáky.
 8. Zastupitel se aktivně účastní každého zasedání.
 9. Kterýkoli zastupitel může svolat mimořádnou schůzku školního zasedání.

Práva zastupitele školního parlamentu

 1. Vznést dotazy v případě nejasností ohledně výuky či provozu školy.
 2. Seznámit se s výsledky každého projednaného návrhu či připomínky.
 3. Vyslovit svůj názor.
 4. Spolupracovat se třídou.

Cíle školního parlamentu

Prostřednictvím školního parlamentu se snažíme zlepšit vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi spolužáky v daném třídním kolektivu a učiteli. Dále pomoci žákům při řešení problémů ve vzdělání a ve volnočasových aktivitách a tím předcházet negativním jevům ve vztazích mezi nimi. Dalším z cílů školního parlamentu je připomenout žákům základní školy dodržování školního a klasifikačního řádu.

Jednání školního parlamentu

Schůzky školního parlamentu se konají ve školním roce 2023/2024 jednou měsíčně vždy v pátek od 7.00 – 7.45 v učebně č. 35. Termíny jsou následující  22. 9., 12. 10., 2. 11., 7. 12., 18. 1., 8. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5. a  6. 6.

Pokud se žáci z důvodu nemoci nebudou moci zúčastnit, mohou se připojit prostřednictvím MS Teams. Během měsíce se budou problémy a návrhy diskutovat v příspěvcích na MS Teams.

Zvolení zástupci (2023/24)

 • 4.A – Warde Emily, Hellerová Kristýna, Ilavský Daniel
 • 4.B – Benda Jindřich, Valešová Natálie
 • 5.A – Havlíková Magdaléna, Safrtalová Taťana, Pařízková Sofie
 • 5.B – Formánek Max, Braunová Anna
 • 6.A – Obešlo Jonáš, Stahl Ondřej
 • 6.B – Marková Adéla, Svobodobá Klára
 • 7.A – Dragoun Vojtěch, Hoffmanová Nikola, Horová Lenka
 • 7.B – Beznoska Václav, Hubatá Diana
 • 8.A – Klimák Sopfie Elizabeth, Hruška Jakub, Obešlová Ema
 • 8.B – Dvorščáková Viktoria, Janoušová Tereza
 • 9.A – Hladký Tomáš, Glevaňáková Andrea
 • 9.B – Vlasáková Martina, Odlas Šimon

Zasedání Školního parlamentu