Základní škola

312 247 172
607 031 355

Aktuální informace

Doplňování výuky během standardní absence

Jako každý rok si žáci mohou doplňovat probírané učivo na stránce Online vyučování. V září probíhá dle doporučení MŠMT opakování učiva z 2. pololetí. Z tohoto důvodu je na stránkách online vyučování v září dostupné učivo zadaváné od března do června 2020 a teprve od října bude učivo aktualizováno na každý měsíc zvlášť, jak bylo zvykem v minulých letech.

14. září 2020

Novinky ve školním roce 2020/2021

Změna informačního systému školy 

Od roku 2006 do roku 2020 používala naše škola informační systém IŠkola, který však po 14 letech skončil a koupila jej konkurenční společnost Bakaláři, resp. její dceřiná společnost Škola Online. Z tohoto důvodu jsme museli kompletně celý systém převést pod nového poskytovatele. V souvislosti s tím rodiče získají na třídní schůzce pokyny k přihlašování do nového systému a žáci je obdrží na hodinách informatiky.

Způsob distanční výuky

Ačkoliv si přejeme, aby tento školní rok probíhal normálním způsobem, tak vývoj Covid-19 nasvědčuje, že se pravděpodobně opět setkáme s distanční výukou. V případě nutnosti uzavření školy a nasazení distanční výuky bude distanční vzdělávání kompletně probíhat v prostředí MS Teams a to povinně. Tzn. online výuka, úkoly, odevzdávání prací, písemky, hodnocení. Tato forma bude jednotná pro všechny třídy a žáky školy.

Nebudeme již tedy využívat Online učivo jako na jaře. Učitelé procházejí od června sérií školení, která je připravují na tento druh výuky. V září budou rovněž proškoleni všichni žáci školy v hodinách informatiky, aby si uměli sami doma MS Teams spustit a uměli se v něm orientovat a zpracovávat úkoly. MS Teams fungují na pevných PC, noteboocích, tabletech i mobilních telefonech. Připomínáme, že v rámci školní licence má každý žák k dispozici kompletní balíček MS Office zdarma a nemusí tedy žádný software kupovat. 

Tandemová výuka

Již několik let půlíme hodiny českého jazyka, matematiky a druhého cizího jazyka (němčiny/ruštiny) a ve většině tříd třetíme hodiny anglického jazyka, abychom poskytli žákům lepší podmínky pro vzdělávání. Nově zavádíme ve většině tříd tandemovou výuku. V tomto školním roce půjde o 31 hodin informatiky, českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, kde budou trvale přítomni ve třídě 2 učitelé. Žáci tak získají ještě více individuální přístup a zlepšení podmínek pro vzdělávání.

5. září 2020

Obecné informace ke školnímu roku 2020/2021

Vážení rodiče,

škola bude fungovat v tomto režimu:

 • žák s projevy infekčního onemocnění nebude vpuštěn do budovy školy. V případě, že se u žáka během dne objeví příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, horečka, dušnost, respirační potíže, bolest hlavy, krku, kloubů, svalů, střevní potíže, ztráta čichu a chuti), je pedagog povinen daného žáka izolovat od ostatních osob a neprodleně informovat zákonného zástupce. Do převzetí zákonným zástupcem je žák umístěn v izolační místnosti. O dalších krocích rozhodne praktický lékař, který písemně stanoví, zda se jedná o infekční či chronické onemocnění.

 • žáci se zatím nebudou stěhovat mezi učebnami a zůstanou ve svých kmenových třídách s výjimkou výuky jazyků, tělesné výchovy a informatiky
 • v každé třídě je nainstalován zásobník s desinfekcí, je nutné dodržovat časté mytí rukou
 • třídy budou intenzivně větrány a několikrát denně desinfikovány
 • prosíme zákonné zástupce, aby nevstupovali do budovy školy, pokud to nebude nezbytně nutné
 • při vstupu do budovy školy žádáme zákonné zástupce, aby si zakryli ústa rouškou
 • platby provádějte převodem na účet školy
 • do školní družiny jsou zařazeni žáci z více tříd
 • ve školní jídelně je dočasně zrušen zeleninový bufet a příbor je žákům balen do ubrousků
 • zájmové kroužky se otevřou pouze v rámci třídy
 • manuál MŠMT

Děkujeme za pochopení

27. srpna 2020