Péče o žáky s SVP

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané zajišťuje na naší škole školní speciální pedagog.

Mezi jeho kompetence patří:

 • Depistáž ve třídách – vyhledávání žáků s podezřením na specifické poruchy učení.
 • Vyšetřování žáků, zvážení dalšího postupu práce se žákem, případné zajištění vyšetření v školském poradenském zařízení.
 • Vedení hodin speciálně pedagogické péče ve čtyřčlenných skupinách zaměřených na reedukaci potíží daných žáků.
 • Vedení dokumentace a odborná pomoc pro vyučujícím.
 • Metodické vedení asistentů pedagoga.
 • Spolupráce s dalšími odborníky (klinický logoped, pediatr, psycholog atd.) a školskými poradenskými zařízeními.

Dále jsou v několika třídách přítomni asistenti pedagoga.

Mezi jejich kompetence patří:

 • Práce se třídou pod vedením pedagoga.
 • Výroba pomůcek a pedagogických materiálů.
 • Dopomoc žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, případně i intaktním žákům.
 • Motivace k udržení pozornosti v hodinách.
 • Stmelování třídního kolektivu.

Školní speciální pedagog taktéž úzce spolupracuje s dalšími odborníky ve školním poradenském pracovišti, tedy s metodikem prevence a výchovným poradcem. Podílí se na řešení výchovných a výukových obtíží žáků, poskytování poradenství k volbě povolání, bývá přítomen jednání s rodiči.