Projekty a granty

Pomáhejme jeden druhému

Zdroj projektu: EU - Operační program Jan Amos Komenský

Logo OP JAK

Celková částka: 3 727 698,- Kč

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 31. 12. 2024

Cíl projektu:

 • poskytnout dočasnou personální podporu již vytvořené funkce školního speciálního pedagoga pro ZŠ
 • kariérový poradce ZŠ
 • podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Odborné zabezpečení: školní speciální pedagog

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Doučování - národní plán obnovy

Zdroj projektu: Národní plán obnovy

Logo NPO

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Cíl projektu:

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem

Obsah projektu:

Doučování žáků ohrožených výpadkem prezenční výuky ve všech potřebných předmětech

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Doučování - národní plán obnovy

Zdroj projektu: Národní plán obnovy

Logo NPO

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2022

Cíl projektu:

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem z důvodu distanční výuky způsobené nemocí Covid-19.

Obsah projektu:

Doučování žáků ohrožených výpadkem prezenční výuky ve všech potřebných předmětech

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

O2 Chytrá škola

Zdroj projektu: Nadace O2

Logo OP VVV

Celková částka: 29 000,- Kč

Datum realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Cíl projektu:

Naučit žáky a učitele bezpečně nakládat se svými daty na sociálních sítích a při hraní online her.

Obsah projektu:

Jak chránit svá data?

Rizika kyberprostoru.

Jak chránit svá data na sociálních sítích?

Jak chránit svá data na streamovacích platformách při hraní online her.

Materiální zabezpečení:

Notebooky a ICT vybavení školy.

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy, lektor Mgr. Vladimír Vácha

Cílová skupina: učitelé a žáci 3. až 9. ročníků, rodiče žáků

O2 Chytrá škola

Zdroj projektu: Nadace O2

Logo OP VVV

Celková částka: 99 600,- Kč

Datum realizace: 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021

Cíl projektu:

Příprava školy na další etapu distančního vzdělávání.

 • zvýšení digitální gramotnosti pedagogických pracovníků
 • zvýšení digitální gramotnosti žáků školy

Obsah projektu:

Zejména formou workshopů proškolit učitele a žáky v těchto oblastech:

 • distanční vzdělávání prostřednictvím MS Teams (vzdělávací materiály, online vyučování, odevzdávání úkolů, hodnocení, komunikace, zpětná vazba)
 • testy a písemné opakování prostřednictvím MS Forms
 • možnost vzdálené správy a podpory žákům a jejich rodičům při zavádění distanční výuky
 • vytvoření elearningu a online materiálů jako další formu k doplnění běžného způsobu výuky

Materiální zabezpečení:

Notebooky a ICT vybavení školy.

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: učitelé a žáci 1. až 9. ročníků

Nejsme na to sami

Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Logo OP VVV

Celková částka: 1 635 236,- Kč

Datum realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022

Cíl projektu:

 • poskytnout dočasnou personální podporu již vytvořené funkce školního speciálního pedagoga, jak pro MŠ, tak pro ZŠ

Odborné zabezpečení: školní speciální pedagog

Cílová skupina: děti MŠ, žáci 1. až 9. ročníků

Cesta k výjimečnosti

Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Logo OP VVV

Celková částka: 530 865,- Kč

Datum realizace: 1. 1. 2020 - 30. 12. 2022

Cíl projektu:

 • příklady dobré praxe
 • spolupráce mezi školami

Obsah projektu:

Projekt je relizován ve spolupráci se ZŠ Kladno Moskevská 2929, ZŠ Kladno Jiráskova 457 a ZŠ Žilina.

 • tandemová výuka
 • workshopy
 • stínování
 • vzorové hodiny

Materiální zabezpečení:

V rámci projektu bude vytvořena mobilní tabletová učebna s IPady a pořízeny sady senzorů Pasco pro fyziku a chemii.

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Spolu to zvládneme

Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Logo OP VVV

Celková částka: cca 3 100 000,- Kč

Datum realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Cíl projektu:

 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením fukce školního speciálního pedagoga, jak pro MŠ, tak pro ZŠ
 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funce školního psychologa pro ZŠ
 • rodičům poskytnout dostatečné informace, které jsou spojeny s nástupem jejich dětí k základnímu vzdělávání
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základní školy v oblasti společného vzdělávání
 • realizovat čtenářské kluby pro žáky základní školy, včetně školní družiny
 • realizovat badatelské kluby pro žáky základní školy, včetně školní družiny, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáka
 • realizovat jazykové kluby pro žáky základní školy, včetně školní družiny, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáka
 • realizovat kluby deskových her ve školní družině
 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
 • prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků mateřské školy prostřednictvím vzájemné spolupráci v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a polytechnického vzdělávání

Obsah projektu:

Projekt je členěn na několik hlavních částí:

 • Zavedení zájmových kroužků zaměřených na doučování - např. z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, přírodních věd apod.
 • Zavedení kroužků zaměřených na čtenářskou gramotnost.
 • Zavedení kroužků zaměřených na rozvoj logického myšlení.

Kroužky budou realizovány postupně od října 2018.

Materiální zabezpečení:

Knížky, vlastní materiály, internetové zdroje

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy, mateřské školy, školní družiny

Cílová skupina: děti MŠ, žáci 1. až 9. ročníků

Inkluze a spolupráce

Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Logo OP VVV

Celková částka: cca 2 000 000,- Kč

Datum realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Cíl projektu:

 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením fukce školního speciálního pedagoga, jak pro MŠ, tak pro ZŠ
 • rodičům poskytnout dostatečné informace, které jsou spojeny s nástupem jejich dětí k základnímu vzdělávání
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základní školy v oblasti společného vzdělávání
 • realizovat čtenářské kluby pro žáky základní školy
 • realizovat kluby zábavné logiky a deskových her, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáka
 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování

Obsah projektu:

Projekt je členěn na několik hlavních částí:

 • Zavedení zájmových kroužků zaměřených na doučování - např. z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, přírodních věd apod.
 • Zavedení kroužků zaměřených na čtenářskou gramotnost.
 • Zavedení kroužků zaměřených na rozvoj logického myšlení.

Kroužky budou realizovány postupně od října 2016.

Materiální zabezpečení:

Knížky, vlastní materiály, internetové zdroje

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: Žáci 1. až 9. ročníků

Jazykové pobyty

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OP VK

Celková částka: cca 1 000 000,- Kč

Datum realizace: 2015/2016

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Čtenářskou gramotnost budeme u žáků rozvíjet v českém jazyce i cizích jazycích. Podpořeni budou žáci všech ročníků.

Obsah projektu:

Projekt je členěn na 3 hlavní části:

 • Zavedení čtenářských dílen v každém ročníku jako prostředek zkvalitnění čtenářské gramotnosti. Jednoduše řečeno budou nakoupeny knížky pro žáky všech věkových skupin podle jejich přání a tyto knížky budou žáci číst například během hodin českého jazyka.
 • Zahraniční jazykové pobyty pro žáky ZDARMA. Budou realizovány jazykové pobyty pro žáky 6. až 9. ročníků do anglicky mluvící země a pro žáky 8. a 9. ročníků do německy mluvící země. Pobyt budou mít žáci zdarma.
 • Vyslání učitele školy na zahraniční jazykový kurz.

Materiální zabezpečení:

Knížky

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: Žáci 1. až 9. ročníků

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OP VK

Celková částka: 554 568,- Kč (20 176 818,64 Kč)

Datum realizace: 27. 11. 2014 - 31. 7. 2015

Cíl projektu:

a) Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.

b) Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.

c) Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.

d) Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.

f) Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Obsah projektu:

Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Materiální zabezpečení:

Tablety

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy, lektoři IDV

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Rozvoj polytechnického vzdělávání učitelů mateřských škol v Kladně

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OP VK

Celková částka: 3 705 782,92 Kč

Datum realizace: 1. 6. 2014 - 31. 7. 2015

Cíl projektu:

Posílit úroveň polytechnického vzdělávání u učitelek mateřských škol Kladenska, prostřednictvím využívání moderních metod výuky techniky a přírodovědně zaměřených kurzů DVPP.

Obsah projektu:

V dnešní době děti ztrácí manuální zručnost a mají nedostatečné technické a v běžném životě prakticky využitelné dovednosti. Rozhodli jsme se zlepšit tuto situaci a nejlépe již od malých dětí, tedy v MŠ.

Pro učitelky mateřských škol Kladenska vytvoříme výukové materiály, praktická cvičení, experimenty a další aktivity, které využijí pro práci s dětmi.

Kurzy DVPP jsou rozděleny do těchto témat:

 • Děti objevují svět
 • Interaktivní tabule v polytechnické výchově
 • Keramika pro pedagogické pracovníky – mladší děti
 • Keramika pro pedagogické pracovníky – předškolní děti
 • Bee-bot – jak se řídí robot – mladší děti
 • Bee-bot – jak se řídí robot – předškolní děti
 • Stavebnice a její využití – mladší děti
 • Stavebnice a její využití – předškolní děti
 • Projektování v technické výchově – mladší děti
 • Projektování v technické výchově – předškolní děti
 • Výtvarné práce
 • Hravá věda

Materiální zabezpečení:

Sady výukových materiálů a pracovních listů, výukové pomůcky, stavebnice, roboti, interaktivní tabule.

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci mateřské školy

Cílová skupina: učitelky mateřských škol Kladenska

Počet podpořených osob: učitelky naší MŠ + ostatní učitelky kladenských MŠ

Výuková videa k projektu:

Jak plyne čas

Jak rosteme

Kapičky

O semínku

Plave - neplave

Příběh papíru

Implementace standardů finanční gramotnosti do ŠVP školy

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OP VK

Celková částka: 3 864 866,26 Kč

Datum realizace: 1. 4. 2013 - 31. 12. 2014

Cíl projektu:

 1. Vytvoříme e-learningové aplikace, propojující všeobecně vzdělávací předměty a finanční gramotnost, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
 2. Rozvineme schopnosti a dovednosti žáků orientovat se ve světě financí a pomůžeme jim naučit se nakládat s vlastními finančními prostředky.
 3. Implementujeme interaktivní tabuli do výuky finanční gramotnosti.
 4. Zavedeme jednotný e-learningový systém podporu výuky finanční gramotnosti

Obsah projektu:

Každý žák bude mít sadu materiálů pro finanční gramotnost různé úrovně a elearningové prostředí, které bude mít přístupné ve virtuální počítačové učebně i na internetu. Díky tomu bude možné maximálně individuálně přizpůsobit výuku žákovi tzv. na míru, podle jeho aktuální úrovně, potřeb a časových dispozic.

Také vytvoříme digitální učební materiály pro výuku finanční gramotnosti na 1. i 2. stupni (pro 1. až 9. ročník). Materiály budou zaměřeny zejména na osvojení nových pojmů, opakování, práci v elearningovém prostředí a práci na interaktivní tabuli.

Materiální zabezpečení:

Sada výukových materiálů finanční gramotnosti vytvořená na míru pro žáky 1. až 9. ročníků. Elearningové prostředí vytvořené na míru, které bude dostupné pro naše žáky s obsahem všech materiálů z tohoto projektu. Virtuální počítačová učebna pro výuku finanční gramotnosti a implementaci e-learningu.

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Počet podpořených žáků: 420 žáků

Moderní vyučovací trendy ve výuce cizích jazyků

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OP VK

Celková částka: 2 528 834,48 Kč

Datum realizace: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

Cíl projektu:

 1. Připravili jsme pedagogy na tvorbu moderních interaktivních výukových materiálů, které následně implementovali do výuky.
 2. Zlepšujeme jazykové znalosti a dovednosti žáků prostřednictvím práce s interaktivními cizojazyčnými materiály.
 3. Rozvíjíme interaktivní řečové dovednosti a připravujeme žáky na reálnou komunikaci s cizinci.
 4. Pomocí nových výukových materiálů jsme přispěli k rozvoji klíčových kompetencí žáků, zejména kompetence komunikativní a kompetence k učení.

Obsah projektu:

Každý žák má na svém místě sluchátka s ovládacím panelem. Učitel z katedry pomocí počítače určuje, který žák uslyší jaký text, kolik spolužáků si bude s kým povídat apod. Díky tomu je možné maximálně individuálně přizpůsobit výuku žákovi tzv. na míru, podle jeho aktuální jazykové úrovně.

Také jsme vytvořili 270 digitálních učebních materiálů pro výuku anglického a německého jazyka na 1. i 2. stupni (pro 3. až 9. ročník). Materiály jsou zaměřeny zejména na opakování, prohloubení slovní zásoby a učiva při práci na interaktivní tabulí.

Materiální zabezpečení:

Nová jazyková učebna pro 21. století vybavená multidotykovou interaktivní tabulí SmartBoard s pojezdem a dataprojektorem s ultrakrátkou projekcí. Srdcem učebny je jazyková laboratoř Robotel. Učebna je rovněž vybavena digitálními slovníky, interaktivními učebnicemi a dalším výukovým softwarem. V rámci projektu bylo zakoupeno 5 notebooků.

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci školy

Cílová skupina: žáci 3. až 9. ročníku

Počet podpořených žáků: 290 žáků

EU peníze školám

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OP VK

EU

Celková částka: 1 550 975,- Kč

Datum realizace: 1. 9. 2010 - 28. 2. 2013

Cíl projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a to především díky použití moderních vyučovacích pomůcek a moderních metod vyučování.

Obsah projektu: Tvorba inovativních digitálních učebních materiálů (DUMŮ)

Materiální zabezpečení: nákup moderních pomůcek - např. notebooky, PC, software, přírodovědné měřící přístroje

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Počet podpořených žáků: 420 žáků

Naše škola jako jedna z prvních uspěla v podání projektu "EU peníze školám".

Veškeré výstupy a výukové materiály z tohoto projektu jsou pedagogům i veřejnosti volně přístupné. V případě zájmu kontaktujte vedení školy, které Vám výukové materiály zdarma poskytne.