Volba povolání

Poradenské pracoviště

Na naší škole pracují dvě plně kvalifikované výchovné poradkyně, které poskytují poradenské služby žákům, jejich rodičům i ostatním pedagogům.

Pro tyto účely vedení školy vybudovalo poradenské pracoviště, což je příjemně vybavená místnost, kde je klid na jednání.

Problémy vyžadující zásah řešíme okamžitě, konzultace jsou poskytovány v předem dohodnutém termínu. 

Aktuální informace k 24. 4. 2020

Žáci, kteří se hlásili do učebního oboru, si zkontrolují na stránkách příslušné SŠ, zda jsou přijatí. Pokud jsou přijatí, doručí SŠ do 10 pracovních dnů zápisový lístek. Informaci o přijetí oznámí třídní učitelce a výchovné poradkyni školy (Mgr. Dupáková). Nepřijatí žáci mohou podat další přihlášku nebo rodič na školu zavolá, jestli žáka škola nevezme do jiného oboru.

Žáci, kteří se hlásí do čtyřletých oborů, sledují vládní pokyny o termínu přijímací zkoušky. (bude jen jedna)

Poradenství k volbě povolání

Informace k volbě povolání - aktualizováno 20. 9. 2019

Všeobecné úkoly

 1. informační a poradenská činnost pro žáky a rodiče

  • informace o vzdělávací nabídce regionu
  • informace o oborech vzdělávání a profesích, o náplni práce v jednotlivých profesích
  • informace o harmonogramu přijímacího řízení a jeho podmínkách
  • seznamování s informačními zdroji k volbě povolání (burza škol, dny otevřených dveří, internet, informační letáky a příručky atd.)
 2. koordinace aktivit školy souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
 3. metodická, poradenská a informační činnost pro třídní učitele a ostatní pedagogy
 4. průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštní pozorností k nerozhodnutým žákům, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k nadaným žákům
 5. organizace informačních aktivit pro žáky a rodiče

  • přednášky a besedy
  • exkurze, náborové akce zástupců škol
  • burzy studijních a učebních oborů
 6. spolupráce s partnery školy

  • pedagogicko-psychologická poradna
  • úřad práce
  • střední školy, učiliště
  • pediatři
  • zástupci zaměstnavatelů
  • rodiče
  • ostatní odborníci
 7. administrativní zabezpečení harmonogramu přijímacího řízení

  • zpracování podkladů k vyplnění přihlášek, kontrola údajů
  • evidence odeslaných přihlášek
  • evidence výsledků rozmisťovacího řízení
  • evidence odvolacího řízení
  • závěrečné hodnocení

Činnosti zaměřené na 7. - 9.ročník

 1. 7. ročník - sebepoznání žáků

  • reálná sebereflexe v otázkách sebepoznání a zhodnocení vlastního potenciálu ve vztahu k budoucímu studiu a profesi
  • flexibilita, adaptace na životní změny a situace
  • schopnost zvládnout neúspěch a najít cestu k řešení
  • spolupráce s rodiči, učiteli a dalšími subjekty
  • informace a pohovory dle potřeby
 2. 8. ročník - charakteristické znaky povolání

  • profese z hlediska požadovaného vzdělání
  • pracovní činnosti, prostředí, pracovní vztahy
  • smysl práce
  • trh práce
  • exkurze na burzu středních škol a učilišť
  • nabídka informačních zdrojů, vzdělávací nabídka regionu
  • přednáška pro rodiče
  • informace a pohovory dle potřeby
 3. 9. ročník - rozmisťovací řízení

  • informace o možnostech a formách studia po ukončení ZŠ
  • harmonogram přijímání na SŠ a OU během školního roku, přednáška pro rodiče a žáky
  • diagnostika schopností a nadání - PPP, SCIO apod.
  • konzultace s pediatry
  • návštěva burzy studijních a učebních oborů
  • dny otevřených dveří
  • návštěva úřadu práce
  • volba studia, podání přihlášky, případné změny, odvolání
  • intenzivní studium pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
  • příprava na přechod na SŠ
  • informativní nástěnka s propagací škol a učilišť a harmonogramem rozmisťovacího řízení
  • pohovory se žáky a rodiči dle potřeby
  • spolupráce s třídními učiteli, ostatními pedagogy, SŠ a OU, dalšími subjekty

Výsledek rozmisťovacího řízení ve školním roce 2018/2019

Úspěšnost našich žáků v přijímacích zkouškách na školní rok 2019/2020

Rádi bychom vás seznámili s údaji o přijetí našich žáků na střední školy.

Z devátých ročníků nám letos vystupuje celkem 66 žáků. Z toho jedna žákyně je zahraniční škola a není v přehledu zahrnuta. Všichni žáci jsou přijatí a odevzdali svůj zápisový lístek na střední školu či střední odborné učiliště, kam v září nastoupí.

Z pátého ročníku odchází celkem 6 žáků na víceleté gymnázium. Z nižších ročníků nevystupuje žádný žák.


Rozmístění podle letošního zájmu žáků dopadlo takto:

Studijní obory

čtyřleté gymnázium 6
sportovní gymnázium 4
víceleté gymnázium 6
obchodní akademie 3

zdravotnické lyceum

2

praktická sestra

5
stavebnictví 2
technické lyceum 1
ekonomické lyceum 1
elektrotechnik 2
požární ochrana 2
modelářství a návrhářství oděvů 1
logistické a finanční služby 2
veřejnosprávní činnost 3
ekonomika podnikání 1
právní administrativa 1
grafický design 2
výstavní a prostorový design 1
strojírenství 2
cestovní ruch 1
kosmetické služby 1
zahradnictví 1
agropodnikání 1
automatizační technika 2
elektrotechnické počítačové systémy 2
elektroenergetika 1
hotelnictví a turismus 2

Učební obory

cukrář 3
kuchař - číšník 1
instalatér 2
mechanik opravář motorových vozidel 1
elektrikář 3
obráběč 1
truhlář 2
 

Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky byly povinné pro všechny čtyřleté obory. Testy vypracovala firma CERMAT. Ostatní žáci byli přijati bez zkoušek na základě podané přihlášky a pohovoru.  Všechny školy sledovaly výsledky žáků na vysvědčení z osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy. Žáci mohli podat 2 přihlášky a nemohli přenášet zápisový lístek. Umístění všech žáků proběhlo bez problémů. 

Všem přijatým žákům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.

 

Výsledek rozmisťovacího řízení ve školním roce 2017/2018

Úspěšnost našich žáků v přijímacích zkouškách na školní rok 2018/2019

Rádi bychom vás seznámili s údaji o přijetí našich žáků na střední školy.

Z devátých ročníků nám letos vystupuje celkem 51 žáků. Všichni žáci jsou přijatí a odevzdali svůj zápisový lístek na střední školu či střední odborné učiliště, kam v září nastoupí. Z pátého ročníku odchází celkem 4 žáci, neboť jsou přijatí na osmileté gymnázium. Z nižších ročníků nevystupuje žádný žák.


Rozmístění podle letošního zájmu žáků dopadlo takto:

Studijní obory

čtyřleté gymnázium 5
sportovní gymnázium 2
víceleté gymnázium 4
obchodní akademie 6
stavebnictví 1
zdravotnický asistent 3
pedagogické lyceum 1
předškolní a mimoškolní výchova 3
elektrotechnik 1
mechanik elektrotechnik 1
lesnictví 1
sociální činnost 2
veřejnosprávní činnost 1
logistické a finanční služby 5
veterinářství 1
informační technologie 3
modelářství a návrhářství oděvů 1
scénická a výstavní tvorba 1
letecký mechanik 1
kosmetické služby 1

Učební obory

opravář zemědělských strojů 1
mechanik opravář motorových vozidel 2
autoelektrikář 2
kuchař - číšník 1
kadeřnice 3
instalatér 1
lesnický mechanizátor 1
 

Přijímací zkoušky se týkaly povinně všech čtyřletých oborů. Ostatní žáci byli přijati bez zkoušek na základě podané přihlášky a pohovoru. Školy přihlížely i k výsledkům na vysvědčení z osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy. Žáci mohli podat 2 přihlášky a nemohli přenášet zápisový lístek. Umístění všech žáků proběhlo bez problémů. 

Všem přijatým žákům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.