ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756 - úvodní stránka

ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch

Přeskočit na menu vybrané sekce

Volba povolání

Poradenské pracoviště

Na naší škole pracují dvě plně kvalifikované výchovné poradkyně, které poskytují poradenské služby žákům, jejich rodičům i ostatním pedagogům.

Pro tyto účely vedení školy vybudovalo poradenské pracoviště, což je příjemně vybavená místnost, kde je klid na jednání.

Problémy vyžadující zásah řešíme okamžitě, konzultace jsou poskytovány v předem dohodnutém termínu. Ve školním roce 2014/2015 se každé úterý výchovná poradkyně věnuje pouze poradenství. Očekáváme od této změny zlepšení podmínek pro práci v poradenství a tím i další zkvalitnění poskytovaných poradenských služeb.

Poradenství k volbě povolání

Informace k volbě povolání - aktualizováno 20. 9. 2019

Všeobecné úkoly

 1. informační a poradenská činnost pro žáky a rodiče

  • informace o vzdělávací nabídce regionu
  • informace o oborech vzdělávání a profesích, o náplni práce v jednotlivých profesích
  • informace o harmonogramu přijímacího řízení a jeho podmínkách
  • seznamování s informačními zdroji k volbě povolání (burza škol, dny otevřených dveří, internet, informační letáky a příručky atd.)
 2. koordinace aktivit školy souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
 3. metodická, poradenská a informační činnost pro třídní učitele a ostatní pedagogy
 4. průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštní pozorností k nerozhodnutým žákům, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k nadaným žákům
 5. organizace informačních aktivit pro žáky a rodiče

  • přednášky a besedy
  • exkurze, náborové akce zástupců škol
  • burzy studijních a učebních oborů
 6. spolupráce s partnery školy

  • pedagogicko-psychologická poradna
  • úřad práce
  • střední školy, učiliště
  • pediatři
  • zástupci zaměstnavatelů
  • rodiče
  • ostatní odborníci
 7. administrativní zabezpečení harmonogramu přijímacího řízení

  • zpracování podkladů k vyplnění přihlášek, kontrola údajů
  • evidence odeslaných přihlášek
  • evidence výsledků rozmisťovacího řízení
  • evidence odvolacího řízení
  • závěrečné hodnocení

Činnosti zaměřené na 7. - 9.ročník

 1. 7. ročník - sebepoznání žáků

  • reálná sebereflexe v otázkách sebepoznání a zhodnocení vlastního potenciálu ve vztahu k budoucímu studiu a profesi
  • flexibilita, adaptace na životní změny a situace
  • schopnost zvládnout neúspěch a najít cestu k řešení
  • spolupráce s rodiči, učiteli a dalšími subjekty
  • informace a pohovory dle potřeby
 2. 8. ročník - charakteristické znaky povolání

  • profese z hlediska požadovaného vzdělání
  • pracovní činnosti, prostředí, pracovní vztahy
  • smysl práce
  • trh práce
  • exkurze na burzu středních škol a učilišť
  • nabídka informačních zdrojů, vzdělávací nabídka regionu
  • přednáška pro rodiče
  • informace a pohovory dle potřeby
 3. 9. ročník - rozmisťovací řízení

  • informace o možnostech a formách studia po ukončení ZŠ
  • harmonogram přijímání na SŠ a OU během školního roku, přednáška pro rodiče a žáky
  • diagnostika schopností a nadání - PPP, SCIO apod.
  • konzultace s pediatry
  • návštěva burzy studijních a učebních oborů
  • dny otevřených dveří
  • návštěva úřadu práce
  • volba studia, podání přihlášky, případné změny, odvolání
  • intenzivní studium pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
  • příprava na přechod na SŠ
  • informativní nástěnka s propagací škol a učilišť a harmonogramem rozmisťovacího řízení
  • pohovory se žáky a rodiči dle potřeby
  • spolupráce s třídními učiteli, ostatními pedagogy, SŠ a OU, dalšími subjekty

Výsledek rozmisťovacího řízení ve školním roce 2013/2014

Úspěšnost našich žáků v přijímacích zkouškách - školní rok 2013/2014

Rádi bychom vás seznámili s údaji o přijetí našich žáků na střední školy.

Z devátých ročníků nám letos vystupuje celkem 29 žáků. Všichni žáci byli přijati a odevzdali svůj zápisový lístek na střední školu či střední odborné učiliště, kam v září nastoupí.

Z pátého ročníku odchází celkem 4 žáci, neboť jsou přijati na víceleté gymnázium. Z nižších ročníků vystupují 3 žáci, kteří jsou přijati na vybrané učiliště.

Rozmístění podle letošního zájmu žáků dopadlo takto:

Studijní obory

čtyřleté gymnázium 2
sportovní gymnázium 1
víceleté gymnázium 4
obchodní akademie 2
zdravotnický asistent 1
sociální činnost 1
lesnictví 1
logisitické a finanční služby 1
veřejnoprávní činnost 1
informační technologie 1
cestovní ruch 1
stevard/stevardka 1
strojírenství 1
hotelnictví 1
dopravní prostředky 1
mechanik elektronik 1
navrhování a modelování oděvů 1

Učební obory

obchodník 1
kadeřník 1
cukrář 3
kuchař - číšník 3
mechanik opravář motorových vozidel 6
 

 
Většina žáků byla přijata na základě pěkných výsledků, tj. podle průměru na vysvědčení. Určitým způsobem tak zúročili dlouhodobou školní práci a vyhnuli se stresu přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky připravilo Gymnázium Kladno. Mnoho žáků mělo přislíbeno přijetí na vybranou školu už při podávání přihlášky. Žáci si mohli podat 2 přihlášky a nemohli přenášet zápisový listek, přesto jsme dlouho čekali, než došlo k umístění všech žáků.

Všem přijatým žákům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.

 

Výsledek rozmisťovacího řízení ve školním roce 2012/2013

Úspěšnost našich žáků v přijímacích zkouškách - školní rok 2012/2013

Rádi bychom vás seznámili s údaji o přijetí našich žáků na střední školy.

Z devátých ročníků nám letos vystupuje celkem 36 žáků. K dnešnímu dni, tj. 10. 6. 2013 jsou všichni žáci přijati a odevzdali svůj zápisový lístek na střední školu či střední odborné učiliště, kam v září nastoupí, kromě jedné žákyně, která si na přání rodičů nepodala přihlášku žádnou.

Z pátého ročníku odchází celkem 5 žáků, neboť jsou přijatí na víceleté gymnázium. Ze sedmých ročníků vystupují dva žáci.

Rozmístění podle letošního zájmu žáků dopadlo takto:

Studijní obory

čtyřleté gymnázium 2
sportovní gymnázium 4
víceleté gymnázium 5
technické lyceum 1
ekonomické lyceum 2
informační technologie 1
ekonomika a podnikání 1
sociální činnost 2
veřejnoprávní činnost 1
automatizační technika 2
cestovní ruch 2
gastronomie - kuchař 1
chov koní a jezdectví 1
hotelnictví 1

Učební obory

elektrikář 3
kadeřník 2
klempíř 1
kuchař - číšník 4
aranžér 1
zahradník 2
stravovací a ubytovací služby 1
mechanik opravář motorových vozidel 1
 

 
Většina žáků byla přijata na základě pěkných výsledků, tj. podle průměru na vysvědčení. Určitým způsobem tak zúročili dlouhodobou školní práci a vyhnuli se stresu přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky připravilo Gymnázium Kladno. Mnoho žáků mělo přislíbeno přijetí na vybranou školu už při podávání přihlášky. Žáci si mohli podat 2 přihlášky a nemohli přenášet zápisový listek, přesto jsme dlouho čekali, než došlo k umístění všech žáků.

Všem přijatým žákům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.

 

Výsledek rozmisťovacího řízení ve školním roce 2011/2012

Rádi bychom vás seznámili s údaji o úspěšnosti žáků naší školy při přijímacích zkouškách na střední školy. Většina žáků byla přijata na základě průměru známek svého vysvědčení.

Úspěšnost našich žáků v přijímacích zkouškách - školní rok 2011/2012

Z devátých ročníků nám letos vystupuje celkem 37 žáků. K dnešnímu dni, tj. 27. 6. 2012 jsou všichni žáci přijati a odevzdali svůj zápisový lístek na střední školu či střední odborné učiliště, kam v září nastoupí, kromě tří žáků, kteří si na přání rodičů nepodali přihlášku žádnou nebo neodevzdali zápisový lístek.

Rozmístění dopadlo takto:

Studijní obory

čtyřleté gymnázium 4
obchodní akademie 3
stavebnictví 2
zdravotnický asistent 1
automatizační technika 1
elektrotechnika 1
elektronické počítačové systémy 2
informační technologie 1
výtavrnictví v reklamě 1
požární ochrana 2
mechanik elektronik 1
hotelnictví 1
kosmetické služby 3
veterinární technik 1

Učební obory

kuchař - číšník 5
kadeřník 3
cukrář 1
truhlář 2
pekař 1
tesař 1
stravovací a ubytovací služby 1
pečovatelské služby 1
prodavačské práce 1
mechanik opravář motorových vozidel 1
 

Z nižších ročníků vystupuje celkem 8 žáků, z toho si 1 žák podal žádost o pokračovaní v základní školní docházce.

Většina žáků byla přijata na základě pěkných výsledků, tj. podle průměru na vysvědčení. Určitým způsobem tak zúročili dlouhodobou školní práci a vyhnuli se stresu přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky formou testů SCIO podstoupili zájemci o gymnázium. Mnoho žáků mělo přislíbeno přijetí na vybranou školu už při podávání přihlášky.

Žáci si podávali jednu až dvě přihlášky. Žáci, kteří nebyli přijati, využili možnosti přihlásit se na jiný obor na stejné škole nebo školu, kde bylo volné místo. Letos nedostali všichni žáci písemné rozhodnutí o přijetí, své přijetí si vyhledali na webových stránkách příslušných škol. S umístěním několika žáků byly potíže, dlouho trvalo, než byli přijati.

Bohužel vystupující žáci, kteří na konci ročníku budou mít nedostatečný prospěch nebo nebudou klasifikováni, mohou mít s nástupem na vybranou školu potíže, ačkoliv jsou přijati.

Tři žáci si nepodali přihlášku žádnou.

Všem přijatým žákům blahopřejeme, přejeme příjemné prázdniny a úspěšné další studium!

 

Výsledek rozmisťovacího řízení ve školním roce 2010/2011

Rádi bychom vás seznámili s údaji o úspěšnosti žáků naší školy při přijímacích zkouškách na střední školy. Všichni žáci byli přijati v 1. kole na školy, které si vybrali.

Úspěšnost našich žáků v přijímacích zkouškách - školní rok 2010/2011

Z devátých ročníků nám letos vystupuje celkem 37 žáků. K dnešnímu dni, tj. 31. 5. 2011 jsou všichni žáci přijati a odevzdali svůj zápisový lístek na střední školu či střední odborné učiliště, kam v září nastoupí, kromě jednoho žáka, který si na přání rodičů nepodal přihlášku žádnou.

Rozmístění dopadlo takto:

Studijní obory

čtyřleté gymnázium 1
technické lyceum 1
stavebnictví 1
logistické a finanční služby 1
modelářství a návrhářství 1
sociální činnost 3
agropodnikání  1
mechanik opravář motorových vozidel 1
dopravní prostředky 2
požární ochrana 1
hotelnictví 3
předškolní a mimoškolní výchova 1
zahradnictví 1

Učební obory

autoelektrikář 1
strojní mechanik 1
kadeřník 1
truhlář 3
prodavačka 1
cukrář 4
pekař 1
kuchař-číšník 1
opravář zemědělských strojů 1

Učební obory pro žáky z nižších ročníků

pekař 1
instalatér 2
pečovatelské služby 1
tesař 1
 

1 žák si na žádost rodičů odmítl podat přihlášku a bude pokračovat v základní školní docházce na jiné škole.

Z nižších ročníků vystupuje celkem 8 žáků, z toho si 3 žáci podali žádost o pokračovaní v základní školní docházce.

Většina žáků byla přijata na základě pěkných výsledků, tj. podle průměru na vysvědčení. Určitým způsobem tak zúročili dlouhodobou školní práci a vyhnuli se stresu přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky formou testů SCIO podstoupili zájemci o Gymnázium Kladno. Mnoho žáků mělo přislíbeno přijetí na vybranou školu už při podávání přihlášky. Opět velkou komplikací byla možnost podání až tří přihlášek v prvním kole. Dlouho jsme čekali, než došlo k umístění žáků, neboť mnoho žáků měnilo rozhodnutí a zápisový lístek přemísťovali na školu, na kterou byli přijati později.

Všem přijatým žákům blahopřejeme, přejeme příjemné prázdniny a úspěšné další studium!

 

Výsledek rozmisťovacího řízení ve školním roce 2009/2010

Rádi bychom vás seznámili s údaji o úspěšnosti žáků naší školy při přijímacích zkouškách na střední školy.

Úspěšnost našich žáků v přijímacích zkouškách - školní rok 2009/2010

Z devátých ročníků nám letos vystupovalo celkem 56 žáků.

68% žáků se dostalo na střední školy a 32% žáků na střední odborná učiliště. Potěšující pro naši školu je, že se 26% žáků, kteří si vybrali střední školu dostalo na gymnázium, kam se dělali přijímací zkoušky.

Všichni žáci byli přijati a odevzdali svůj zápisový lístek na střední školu či střední odborné učiliště, kam v září nastoupí, kromě tří žáků.

Z nižších ročníků vystupovalo celkem 9 žáků, z toho si 2 žáci podali žádost o pokračovaní v základní školní docházce. 1 žák si na žádost rodičů odmítl podat přihlášku a o další vzdělání nemá zájem.

Většina žáků byla přijata na základě pěkných výsledků, tj. podle průměru na vysvědčení. Určitým způsobem tak zúročili dlouhodobou školní práci a vyhnuli se stresu přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky formou testů SCIO podstoupili zájemci o Gymnázium Kladno. Žáci měli možnost podání až tří přihlášek v prvním kole.

Na víceleté gymnázium byl přijat 1 žák.

Rozmístění dopadlo takto:

Studijní obory

čtyřleté gymnázium 10
osmileté gymnázium 1
technické lyceum 1
obchodní akademie 9
ekonomika a podnikání 1
mechanik elektronik 1
mechanik inst. a el. zařízení  1
veřejnoprávní ochrana 1
veřejnosprávní činnost 3
sociální péče - pečovatelská činnost 1
sociální péče - sociálně správní činnost 1
provoz služeb 1
strojírenství 1
management cestovního ruchu 2
elektrotechnika 1
podnikatelská administrativa 1
logistické a finanční služby 2
hotelnictví 1

Učební obory

autoelektrikář 1
automechanik 1
kuchař - číšník 1
instalatér 2
cukrář 5
truhlář 1
tesař 1
tesařské práce 2
autoopravář 1
zámečník 1
zedník 1
prodavačské práce 1
 

Všem Přijatým žákům blahopřejeme, přejeme příjemné prázdniny a úspěšné další studium!

Zvonění

0. hodina07.00 - 07.45
1. hodina07.55 - 08.40
2. hodina08.50 - 09.35
3. hodina09.50 - 10.35
4. hodina10.45 - 11.30
5. hodina11.40 - 12.25
6. hodina12.35 - 13.20
7. hodina13.30 - 14.15
8. hodina14.25 - 15.10

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Partneři

Partnerská škola Microsoftu

Připomínáme

Dnes je:
16. prosince 2019

Svátek slaví:
Dnes: Albína
Zítra: Daniel