Volba povolání

Na naší škole pracují dvě plně kvalifikované výchovné poradkyně, které poskytují poradenské služby žákům, jejich rodičům i ostatním pedagogům.

Pro tyto účely vedení školy vybudovalo poradenské pracoviště, což je příjemně vybavená místnost, kde je klid na jednání.

Problémy vyžadující zásah řešíme okamžitě, konzultace jsou poskytovány v předem dohodnutém termínu. 

Poradenství k volbě povolání

Informace k volbě povolání - aktualizováno 5. 11. 2020

Všeobecné úkoly

 1. informační a poradenská činnost pro žáky a rodiče

  • informace o vzdělávací nabídce regionu
  • informace o oborech vzdělávání a profesích, o náplni práce v jednotlivých profesích
  • informace o harmonogramu přijímacího řízení a jeho podmínkách
  • seznamování s informačními zdroji k volbě povolání (burza škol, dny otevřených dveří, internet, informační letáky a příručky atd.)
 2. koordinace aktivit školy souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
 3. metodická, poradenská a informační činnost pro třídní učitele a ostatní pedagogy
 4. průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštní pozorností k nerozhodnutým žákům, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k nadaným žákům
 5. organizace informačních aktivit pro žáky a rodiče

  • přednášky a besedy
  • exkurze, náborové akce zástupců škol
  • burzy studijních a učebních oborů
 6. spolupráce s partnery školy

  • pedagogicko-psychologická poradna
  • úřad práce
  • střední školy, učiliště
  • pediatři
  • zástupci zaměstnavatelů
  • rodiče
  • ostatní odborníci
 7. administrativní zabezpečení harmonogramu přijímacího řízení

  • zpracování podkladů k vyplnění přihlášek, kontrola údajů
  • evidence odeslaných přihlášek
  • evidence výsledků rozmisťovacího řízení
  • evidence odvolacího řízení
  • závěrečné hodnocení

Činnosti zaměřené na 7. - 9.ročník

 1. 7. ročník - sebepoznání žáků

  • reálná sebereflexe v otázkách sebepoznání a zhodnocení vlastního potenciálu ve vztahu k budoucímu studiu a profesi
  • flexibilita, adaptace na životní změny a situace
  • schopnost zvládnout neúspěch a najít cestu k řešení
  • spolupráce s rodiči, učiteli a dalšími subjekty
  • informace a pohovory dle potřeby
 2. 8. ročník - charakteristické znaky povolání

  • profese z hlediska požadovaného vzdělání
  • pracovní činnosti, prostředí, pracovní vztahy
  • smysl práce
  • trh práce
  • exkurze na burzu středních škol a učilišť
  • nabídka informačních zdrojů, vzdělávací nabídka regionu
  • přednáška pro rodiče
  • informace a pohovory dle potřeby
 3. 9. ročník - rozmisťovací řízení

  • informace o možnostech a formách studia po ukončení ZŠ
  • harmonogram přijímání na SŠ a OU během školního roku, přednáška pro rodiče a žáky
  • diagnostika schopností a nadání - PPP, SCIO apod.
  • konzultace s pediatry
  • návštěva burzy studijních a učebních oborů
  • dny otevřených dveří
  • návštěva úřadu práce
  • volba studia, podání přihlášky, případné změny, odvolání
  • intenzivní studium pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
  • příprava na přechod na SŠ
  • informativní nástěnka s propagací škol a učilišť a harmonogramem rozmisťovacího řízení
  • pohovory se žáky a rodiči dle potřeby
  • spolupráce s třídními učiteli, ostatními pedagogy, SŠ a OU, dalšími subjekty

Výsledek rozmisťovacího řízení ve školním roce 2020/2021

Úspěšnost našich žáků v přijímacích zkouškách na školní rok 2021/2022

Rádi bychom vás seznámili s údaji o přijetí našich žáků na střední školy.

Z devátých ročníků nám letos vystupuje celkem 65 žáků. Všichni žáci jsou přijatí a odevzdali svůj zápisový lístek na střední školu či střední odborné učiliště, kam v září nastoupí. Z pátého ročníku odchází celkem 6 žkůi, neboť jsou přijatí na osmileté gymnázium. Z nižších ročníků nevystupuje žádný žák.


Rozmístění podle letošního zájmu žáků dopadlo takto:

Studijní obory

čtyřleté gymnázium 18
víceleté gymnázium 6
SPŠ stavební a OA C. Boudy 11
SOŠ a SOU E. Beneše Kladno 1
OA Rakovník 1
OA Slaný 2
SHŠ s.r.o., Floriánské nám. Kladno 1
SPŠ a VOŠ J. Palacha 3
Střední škola designu a řemesel, Kladno 1
SZŠ a VOŠ zdravotnická, Havířská 3
Střední škola služeb a řemesel, Stochov 2
1. KŠPA 1
Obchodní akademie Praha Holešovice 1
SOŠ civilního letectví 1
SPŠ dopravní Praha 1
SZŠ Praha 2
Střední škola obchodu a služeb Praha 1
SZŠ Rakovník 1
Střední škola designu a umění Praha 1
VOŠZ a SZŠ Praha 1
SPŠ a Gymnázium Praha 1
VOŠ textilních řemesel Praha 1
SLŠ a SOU Křivoklát, Písky 1
VOŠZ a SZŠ Praha 1

Učební obory

SOŠ a SOU E. Beneše Kladno 1
SOU Nové Strašecí 1
SOŠ a SOU Dubská 4
SŠ řemesel Stochov 1
SOU Slaný 1
 

Přijímací zkoušky se týkaly povinně všech čtyřletých oborů. Ostatní žáci byli přijati bez zkoušek na základě podané přihlášky a pohovoru. Školy přihlížely i k výsledkům na vysvědčení z osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy. Žáci mohli podat 2 přihlášky a nemohli přenášet zápisový lístek. Umístění všech žáků proběhlo bez problémů. 

Všem přijatým žákům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.

Výsledek rozmisťovacího řízení ve školním roce 2018/2019

Úspěšnost našich žáků v přijímacích zkouškách na školní rok 2019/2020

Rádi bychom vás seznámili s údaji o přijetí našich žáků na střední školy.

Z devátých ročníků nám letos vystupuje celkem 66 žáků. Z toho jedna žákyně je zahraniční škola a není v přehledu zahrnuta. Všichni žáci jsou přijatí a odevzdali svůj zápisový lístek na střední školu či střední odborné učiliště, kam v září nastoupí.

Z pátého ročníku odchází celkem 6 žáků na víceleté gymnázium. Z nižších ročníků nevystupuje žádný žák.


Rozmístění podle letošního zájmu žáků dopadlo takto:

Studijní obory

čtyřleté gymnázium 6
sportovní gymnázium 4
víceleté gymnázium 6
obchodní akademie 3

zdravotnické lyceum

2

praktická sestra

5
stavebnictví 2
technické lyceum 1
ekonomické lyceum 1
elektrotechnik 2
požární ochrana 2
modelářství a návrhářství oděvů 1
logistické a finanční služby 2
veřejnosprávní činnost 3
ekonomika podnikání 1
právní administrativa 1
grafický design 2
výstavní a prostorový design 1
strojírenství 2
cestovní ruch 1
kosmetické služby 1
zahradnictví 1
agropodnikání 1
automatizační technika 2
elektrotechnické počítačové systémy 2
elektroenergetika 1
hotelnictví a turismus 2

Učební obory

cukrář 3
kuchař - číšník 1
instalatér 2
mechanik opravář motorových vozidel 1
elektrikář 3
obráběč 1
truhlář 2
 

Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky byly povinné pro všechny čtyřleté obory. Testy vypracovala firma CERMAT. Ostatní žáci byli přijati bez zkoušek na základě podané přihlášky a pohovoru.  Všechny školy sledovaly výsledky žáků na vysvědčení z osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy. Žáci mohli podat 2 přihlášky a nemohli přenášet zápisový lístek. Umístění všech žáků proběhlo bez problémů. 

Všem přijatým žákům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.