Spolupráce s Magistrátem města Kladna

Podpora města Kladna

Rok 2022

Díky MMK jsme vybudovali novou venkovní učebnu pro 34 žáků a vybavili ji novým nábytkem z masivu.

Dále jsme dostali z fondu Komise Rady města pro výchovu, vzdělávání a osvětu 15 000 Kč na nákup sportovních pomůcek.

Další příspěvek 40 000 Kč jsme získali na nákup myčky do školní kuchyně MŠ.

Dále jsme dostali finanční dotaci na financování platu zaměstnance se ZP s pracovní náplní zahradník v mateřské škole.

Rok 2021

Díky MMK jsme vybudovali novou podlahu v učebně 33. Dále byly vymalovány 2 učebny. Vymalováno bylo rovněž zázemí školních jídelen v budově MŠ i v budově ZŠ.

Největší akcí bylo v době letních prázdnin vybudování multifunkčního hřiště na dvoře základní školy.

MMK rovněž zabezpečuje pravidelnou údržbu našich budov.

Rok 2020

Díky přispění Komise Rady města pro výchovu, vzdělávání a osvětu částkou 48 000 Kč jsme zakoupili 3 ks IPadů Air Wifi + Cellular 256 GB. Tyto IPady budou využívány v chemickém a fyzikálním kroužku při pokusech a měřeních s čidly a senzory Pasco, dále v badatelských kroužcích při práci s interaktivními pokusy na aplikacích školy a k programování robotů Lego Mindstroms a Ozobotů.

Rok 2019

Díky přispění Komise Rady města pro výchovu, vzdělávání a osvětu částkou 29 000 Kč jsme zakoupili 18 ozobotů. Ozobot je malý robot, kterého je možné řídit a programovat pomocí barevných kódů různých posloupností. Podle učitých barevných kombinací, které znamenají určitý povel, pak robot dělá to, co mu nakreslíte. Ozoboty využíváme k procvičování a prohlubování logického myšlení žáků, k učení se řešení problémových situací a seznamování se se základy algoritmů a programování. Ve školním roce 2018/2019 jsme Ozoboty využívali nejvíce v kroužku logických a deskových her se žáky 7. ročníku a v hodinách informatiky na 1. stupni.

Dále nám MMK přispěl na stavební úpravy pro vybudování nového kabinetu pro speciálního pedagoga školy. V neposlední řadě za finanční podpory MMK byla dokončena výměna starých dveří ve všech učebnách, které byly nahrazeny jejich replikami.

Rok 2018

MMK nám poskytl dotaci ve výši 680 000 Kč na nákup nové multifunkční pánve do školní jídelny ZŠ. Do školní jídelny MŠ jsme získaly dotaci 103 000 Kč na nový varný elektrický kotel a elektrický mlýnek na maso za 51 000 Kč.

Přepažením velké třídy nám MMK pomohl s vybudováním kabinetu školní družiny.

V roce 2018 nám Komise Rady města pro výchovu, vzdělávání a osvětu přispěla částkou 15 000 Kč na nákup 2 robotů Lego Mindstorms EV3 včetně softwaru. Roboty využíváme v kroužku Robotiky a logických her se žáky na 2. stupni ZŠ.

Rok 2017

V roce 2017 nám MMK zabezepčil kompletní rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni. Do všech tříd zavedl teplou vodu a zrekonstruoval novými obklady a umyvadly hygienické koutky ve třídách. Dále nám přispěl na nová umyvadla na záchodech a vymalování dalších tříd. V neposlední řadě nám zřizovatel pořidil novou myčku do kuchyně ZŠ.

Rok 2016

V roce 2016 nám MMK přispěl na nové doskočiště a rozběhovou dráhu. Dále jsme s podporou MMK kompletně zrekonstruovali jídelnu v přízemí (nová dlažba, obložení, malování, sokly, topení). Téměř 30000,- Kč jsme získali na nový kráječ zeleniny.

Komise Rady města pro volný čas nám přispěla 15000,- Kč na nákup výtvarných potřeb pro výtvarné kroužky.

Další významnými projekty s podporou MMK byly nová dlažba na nádvoří školy, 2 ks nových dveří do tříd, stavba skladu na zeleninu, malování tříd, chodeb a soklů.

Rok 2015

Komise Rady města pro výchovu, vzdělávání a osvětu nám poskytla 15000,- Kč na nákup materiálu pro zajištění činnosti výtvarných kroužků.

Rok 2014

V roce 2014 byla za přispění Regionální operačního programu Střední Čechy uskutečněna velká investice do projektu přístavba mateřské školy. Více informací o projektu naleznete ZDE.

Přístavbou vznikly 4 nové třídy a kapacita školky se rozšířila o 90 dětí. Kromě samotné stavby nás magistrát podpořil částkou 1400000,- Kč na nákup kompletního vnitřního vybavení - hračky, didaktické pomůcky, hudební nástroje, výtvarné dekorace, ložní povlečení, šatničky, ručníky, herní prvky do zahrady, rozhlas a internet po celé školce.

Významně nás MMK podpořil také v budově základní školy. V přízemí 2. stupně jsme vybudovali novou jazykovou učebnu. MMK nám zajistil stavební úpravy a pokládku lina na podlahu.

Dále se MMK významně podílel na velké rekonstrukci suterénu na 1. stupni. Zde vznikly nové šatny pro žáky 2. - 4. ročníků, nová školní jídelna a výdejna obědů. Díky provedení nové kvalitní izolace a vysušení těchto prostor je součástí nové jídelny krásná původní kamenná stěna, která je 100 let stará.

MMK nám přispěl i na další drobné opravy jako je výměna některých umyvadel nebo modernizace elektroinstalace na 1. stupni. 

Finanční prostředky nám také poskytla Kulturní komise Rady města. Základní škola získala 15000,- Kč na financování pronájmu kulturního domu na školní akademii.

Komise Rady města pro výchovu, vzdělávání a osvětu nám poskytla 30000,- Kč pro výtvarné kroužky.

Rok 2013

V roce 2013 nás opět náš zřizovatel MMK několikrát významně podpořil. Starý plot a vrata areálu školy oddělující přilehlý park kompletně vyměnil novým oplocením s novými vraty. V souvislosti s tím ve vjezdu vybudoval novou zámkovou dlažbu.

Ve sklepních prostorách 2. stupně, kde jsou nové keramické dílny, jsme měli velký problém se zatékáním při každém dešti. MMK zde zajistil opravu izolace a pořízení nového čerpadla. Touto opravou jsou celé prostory opět krásné, nové, suché a po vodě i při velkých deštích není ani památky.

MMK nás podpořil také úpravou sklepních prostor v budově 1. stupně, kde zajistil nové rozvody topení.

Další výrazný příspěvek byl vynaložen na stavební úpravy pro rekontrukci bytu školníka. Tyto prostory nyní využívá škola pro pronájem a jsou tak významným zdrojem dalších příjmů školy, které škola využívá zejména pro nákup učebnic.

Nezanedabtelnou pomoc pro nás také znamenaly různé drobné opravy a výměny. Zejména výměna vodovodních kohoutků a baterií nebo topných těles.

Získali jsme rovněž finanční prostředky z fondu Komise Rady města pro výchovu, vzdělávání a osvětu. Komise nám poskytla 20000,- Kč na další hrnčířský kruh do keramické dílny, 20000,- Kč na pronájem Kulturního domu pro vystoupení našich žáků pro rodiče a veřejnost na školní akademii a 7000,- Kč na pomůcky a vybavení do sportovního kroužku.

Finační příspěvek 5000,- Kč jsme také získali z fondu Primátora města Kladno na pořadatelství a ceny do fyzikální soutěže žáků 2. stupně kladenských základních škol "Hokus Pokus".

V roce 2013 nás finančně MMK také podpořil v MŠ. Výrazně nám přispěl na vymalování jednotlivých tříd, nové šatní boxy potřebné po navýšení kapacity MŠ a 50000,- Kč nám poskytl na nové povlečení, deky a polštáře.

Nejvýznamější investicí MMK je v letošním roce zcela jistě přístavba další části budovy MŠ, díky které navýšíme v MŠ kapacitu o 90 nových míst pro kladenské děti.

Rok 2012

V tomto roce získala naše škola finanční prostředky z fondu Kulturní komise Rady města. Základní škola získala 20000,- Kč na financování pronájmu kulturního domu na školní akademii. Mateřská škola získala 6000,- Kč na Den dětí.

Komise Rady města pro výchovu, vzdělávání a osvětu poskytla základní škole 35000,- Kč na nákup keramické pece pro keramický kroužek a 15000,- Kč na sportovní kroužky.

Významně nám MMK pomohl se stavebními úpravami nové jayzkové učebny pro 21. století. Zejména s rekontrukcí podlahy, novým linem, opravou omítek a novým osvětlením.

Dále nám Magistrát přispěl na modernizaci prostor k vytvoření další keramické dílny.

Na školním dvoře byla díky MMK opravena zámková dlažba.

Také v tomto roce proběhla rekonstrukce a oprava komínů na obou školních budovách.

MMK nám také přispěl na nákup konvektomatu do školní jídelny a na stavební úpravy spojené s jeho umístěním.

Významně nám také Magistrát přispěl na rekonstrukci dosud nevyužívaných prostor v suterénu mateřské školy - nové podlahy a lino.

Rok 2011

V tomto roce proběhla za přispění MMK rekonstrukce dveří do tříd ve 2. patře na 2. stupni.

Dále nám Magistrát přispěl na rekonstrukci prostor v MŠ - navýšení kapacity o 13 dětí - a na s tím související vnitřní úpravy chodeb, tříd a sociálního zařízení.

Dále nám poskytl finanční podporu na truhlářské a zámečnické opravy skříní v prostorách ZŠ i MŠ.

V tomto roce rovněž proběhla rekonstrukce stropu v tělocvičně na 2. stupni a malování 3 tříd na 1. stupni.

Zároveň jsme získali příspěvek na zámečnické a klempířské práce na budově ZŠ i MŠ.

Ze získaných finančních prostředků z jednotlivých komisí Rady města Kladna byly zakoupeny pomůcky na činnost zájmových kroužků jak MŠ, tak ZŠ.

Subjekt podporovaný městem

Nejvýznamnější rekonstrukcí na naší škole v tomto roce bylo kompletní síťování všech učeben na škole, jak pomocí pevného připojení k internetu, tak i bezdrátovou sítí (wifi). Tata akce byla financována nejen Magistrátem města Kladna, ale větší část finančních prostředků si škola zaplatila ze svých prostředků.

Finanční prostředky obdržela naše škola také z fondu Komise Rady města pro životní prostředí. Mateřská škola získala 15000,- Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup okrasných dřevin a květinových obalů do jednotlivých tříd.

Rok 2010

V tomto roce jsme dokončili rekonstrukci osvětlení v posledních 5ti třídách.

Rovněž bylo v těchto 5ti třídách vymalováno.

V byly pořízeny nové koberce.

Velkou finanční podporu nám Magistrát města Kladna poskytl na kompletní rekonstrukci druhé tělocvičny. Došlo ke kompletní výměně podlahy, pořízení nových parket, nové elektroinstalaci, montáži nového osvětlení, výmalby a obložení stěn.

Další finanční prostředky nám Magistrát poskytl na menší stavební úpravy v ZŠ.

Dále jsme vymalovali kuchyně ve školní jídelně MŠ i ZŠ.

Značné finanční prostředky nám byly poskytnuty i na vybudování nového oddělení školní družiny. Byla položena nová podlaha, linoleum, elektrické osvětlení a kompletní vymalování.

Magistrát města Kladna nám dále věnoval informační box s dotykovým displejem. Tento box nyní slouží jako informační systém naší školy pro žáky na 2. stupni ZŠ.

Další příspěvek jsme použili na nové topení v kuchyni školní jídelny ZŠ.

Rok 2009

I letos jsme pokračovali v rekonstrukci osvětlení. V této etapě byly opraveny další 4 učebny.

V rámci zlepšení prostředí bylo vymalováno 5 tříd.

Další akcí, která proběhla na naší škole, byla rekonstrukce elektrických rozvodů v jižní budově a zřízení nové rozvodné skříně.

V letních měsících se uskutečnila kompletní rekonstrukce již nevyhovující tělocvičny v budově jih. Vzhledem k vysoké částce se na přestavbě finančně podílela nejen škola, ale i Magistrát města Kladna a Středočeský kraj, který z dotace na sport uvolnil částku 180 000,- Kč.

Za nejrozsáhlejší zásah v obou budovách školy považujeme kompletní rekonstrukci sociálních zařízení, což obnášelo novou podlahovou dlažbu, obklady, sanitární zařízení, dveře a vymalování.

V souvislosti s výše uvedenou rekonstrukcí byly vymalovány chodby v obou budovách a obnoven nátěr soklů.

Počet odborných pracoven se rozrostl o další dvě. Jedná se o jazykovou učebnu a cvičnou kuchyň využívanou v hodinách předmětu Člověk a svět práce.

Magistrát města Kladna poskytl naší mateřské škole finanční prostředky v plné výši na kompletní vybudování nové třídy.

Magistrát města Kladna rovněž financoval kompletní výměnu podlahových krytin ve všech třídách MŠ - linoleum a koberce.

V roce 2009 jsme získali také nemalé finanční prostředky z jednotlivých komisí Rady města Kladna.

Od Komise Rady města pro výchovu, vzdělávání a osvětu získala základní škola částku ve výši 5000,- Kč na slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku.

Od této komise dostala ještě základní škola 25000,- Kč na nákup nového sportovního vybavení do zrekonstruované tělocvičny.

Dále od stejné komise získala 5000,- Kč také naše mateřská škola na nákup nových hraček.

Další finanční prostředky obdržela naše škola z fondu Komise Rady města pro životní prostředí. Základní škola získala 15000,- Kč na zlepšení venkovního prostředí. Mateřská škola získala také 15000,- Kč. Obě školy se soustředily především na nákup zeleně, osazování vnitřních prostor základní školy a mateřské školky a na nákup keramických nádob pro novou zeleň.

Rok 2008

Proběhla další etapa rekonstrukce osvětlení tříd. S velkou podporou Magistrátu města Kladna se nám podařilo dokončit opravu osvětlení v dalších čtyřech třídách.

Dále nám Magistrát města Kladna výrazně pomohl poskytnutím prostředků na výměnu střešní krytiny na budově 1. stupně.

Vydatnou finanční pomoc nám také Magistrát města Kladna poskytl na nezbytně nutnou kompletní rekonstrukcí jídelny mateřské školy.

Rok 2007

Proběhla další etapa rekonstrukce osvětlení tříd. S velkou podporou Magistrátu města Kladna se nám podařilo dokončit opravu osvětlení ve třech třídách.

Další rekonstrukce se týkala plynové kotelny a také došlo k vyčištění odpadních trubek.

Bezesporu největší akcí, která se týkala naší školy, byla výměna stávajících starých, zcela nevyhovujících a leckdy i nefunkčních oken za nová plastová. Souběžně s výměnou proběhla i renovace všech vstupů do obou budov. Jak vzhled budovy, tak i jednotlivých tříd se mnohonásobně zlepšil, ale co je hlavní, že žákům i pracovníkům školy začalo být konečně ve třídách při výuce teplo.

Rok 2006

Díky Magistrátu města Kladna v květnu proběhla oprava chodníku před naší školou. Dále nám Magistrát města Kladna přispěl na vybudování nové počítačové učebny, opravu osvětlení a zatemnění oken v multimediální odborné učebně fyziky a chemie.

Rok 2005

V roce 2005 jsme za vydatné finanční pomoci Magistrátu města Kladna provedli kompletní opravu všech sociálních zařízení.

Dále jsme s jejich pomocí začali opravovat osvětlení v jednotlivých třídách.

V listopadu jsme se dočkali 4. etapy rekonstrukce šatních prostor. Bylo zakoupeno posledních 120 buněk a současně s tím proběhly stavební úpravy prostor, kde budou šatní skříňky umístěny. Každý žák naší školy má nyní svou vlastní šatní skříňku. Za přestavbu šatních prostor děkujeme.

Rok 2004

Nová střecha na jednu z našich budov.

Stavební úpravy během celého roku (nové linoleum do tříd, elektroinstalace, malování).

Rok 2003

Nákup nových šatních skříněk

  • 240 ks - 1. stupeň
  • 120 ks - 2. stupeň
  • klíče ke skříňkám