Projekt "Zdravá škola pro zdravé děti"

Na konci listopadu se naší škole podařilo získat účelovou finanční dotaci z Fondu primární prevence Středočeského kraje.

Tyto prostředky budou využity na projekt "Zdravá škola pro zdravé děti", jehož realizace proběhne od ledna do června roku 2010. Základem celého projektu bude zapojení žáků naší školy do projektu "In Body do škol", kdy jim bude pomocí přístroje zjištěna analýza složení těla. Výsledky pak budou interpretovány žákům spolu s doporučením vhodného způsobu stravování, vhodné pohybové aktivity atd. Tento základ bude doplněn souborem přednášek, seminářů, vzdělávacích programů a besed, které budou probíhat průběžně během prvních šesti měsíců roku 2010, buď jako součást některých vyučovacích hodin, nebo v rámci kurzů a zájmových kroužků.

Cílem tohoto projektu je v první řadě zvýšit informovanost žáků a rodičů o zdravém životním stylu, správných stravovacích návycích a o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob. Pomocí vhodných nástrojů a zábavnou formou chceme dětem vštípit správné návyky a chceme dosáhnout toho, aby zdravý životní styl nebrali jen jako nutné zlo, ale jako samozřejmost, která je běžnou součástí zdravé společnosti.

8. prosince 2009