Den pro školu

Dne 13. 3. 2024 proběhl ve škole program zaměřený na volbu povolání určený pro 8. ročníky. V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu Den pro školu. Jedná se o program, který je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavní podstatou tohoto projektu je pozvání dobrovolníka různého profesního zaměření do školy, aby propojil teoretickou výuku s praxí, motivoval a inspiroval žáky, v neposlední řadě pak vedl žáky k uvědomění si důležitosti vzdělání pro výběr budoucího povolání.

Naši školu navštívil pan Michal Šálka (vyučený elektrikář), který žákům povyprávěl dle naší domluvy svůj životní příběh od výběru střední odborné školy až po založení své firmy. V první části hodiny objasnil žákům okolnosti, které ho vedly k výběru učebního oboru. Představil žákům, v čem spočívá jeho práce, jakým situacím musí čelit, jaké dovednosti a předpoklady jsou důležité pro uplatnění se v daném oboru.

 Osvětlil žákům, jaké které dovednosti jsou důležité pro uplatnění se v této oblasti, jakým způsobem je možné ještě dále rozšířit svoji dosavadní kvalifikaci.

Druhá část hodiny byla již směřována ke konkrétním dílům, kdy svoji práci demonstroval na ukázce stavbě rodinného domku.

Svými dotazy zapojoval žáky do svého vyprávění, na konci byl malý prostor k tomu, co žáky zajímá. Dotazy byly směřovány k prospěchu pana Šálky na základní škole, k tomu, co ho baví nejvíce, zda manuální práce či ta kancelářská, která je při existenci firmy její neodmyslitelnou součástí.

Celý program byl pro žáky velmi dobře připraven, umožnil reálný pohled do náplně práce elektrikáře a dalších důležitých přidružených profesí, se kterými je potřeba spolupracovat. Pan Šálka zaujal svým příběhem a díky předaným zkušenostem získali žáci reálnou představu o tom, co toto řemeslo obnáší a jaké možnosti na trhu práce nabízí. Součástí programu byl také z praktického hlediska přesah do vzdělání finanční gramotnosti.


17. března 2024