Z pohádky do pohádky aneb od slůvka ke správné řeči

Projekt „Z pohádky do pohádky aneb od slůvka ke správné řeči“

Od ledna 2014 probíhá v naší MŠ projekt s názvem "Z pohádky do pohádky aneb od slůvka ke správné řeči", který je zaměřen na prevenci logopedických vad. K realizaci projektu jsme získali finanční dotaci, za kterou jsme pro školku zakoupili didaktické pomůcky a hry k rozvoji řeči, jemné motoriky a logického uvažování. Nechali jsme zhotovit i divadelní paraván a loutky – maňásky, se kterými se učíme s dětmi různou formou znát jednotlivé pohádky a obohacujeme tak jejich svět. Projekt je zaměřen na všechny děti naší MŠ ve věku 2 – 6 (7) let, včetně dětí docházejících do třídy pro děti se zdravotním postižením. Děti si za pomoci nakoupených didaktických pomůcek rozvíjí slovní zásobu, řečový projev a jeho porozumění, posilují jemnou motoriku, grafomotoriku i oromotoriku, které jsou úzce propojeny s rozvojem jejich komunikačních dovedností. Hlavním záměrem je tedy prostřednictvím pohádek pomoci a podpořit děti ve správném rozvoji řeči. Každý měsíc je tematicky zaměřen k jedné pohádce. Děti se seznamují s dramatizací pohádek, poslechem textu a jeho porozumění, verši a říkankami, kterými posilují výslovnost a paměť, vypracovávají pracovní listy, pracují s výtvarným materiálem pomocí různých technik, učí se dějové postoupnosti pomocí didaktických her apod. 

Rádi bychom vám stručně představili jednotlivé pohádky a jejich zpracování při práci s dětmi.

  • Leden – o Dvanácti měsíčkách

Pohádka se obsahem vztahuje k zimnímu času a otevírá možnosti jak dětem přiblížit nastávající rok a jeho části. S dětmi se seznamujeme s měsíci v roce, členěním roku a pomocí pohádky seznámíme děti s očekávanou realizací projektu.

  • Únor - O třech medvědech

Pohádka umožňuje dětem fantazijně nahlédnout do života medvědů a tím i dalších zvířat žijících v lese. Obsah pohádky otevírá prostor pro získání povědomí o stupňování slov, vlastnosti předmětů a dalším rozvoj slovní zásoby.

  • Březen - Dlouhý, široký a bystrozraký

Pohádkové postavy navazují na období masopustu a masopustního průvodu. Svým obsahem jsou významné pro pomoc dětem pochopit jednotlivé vlastnosti předmětů a jejich rozdíly či protiklady.

  • Duben - O třech kůzlátkách

Pohádka se vztahuje k tématu mláďat a též svým hlavním obsahem ukazuje, jak můžeme modulovat svůj hlas a měnit intonaci k maskování, což poskytuje náměty pro další práci s hlasem a mluvidly.

  • Květen - O Červené Karkulce

Pohádka je klasickým bohatstvím lidové tvorby a svým obsahem nabízí možnosti věnovat se s dětmi rozkvetlé přírodě, procházkami lesa i připomenutím správného přístupu k cizím lidem, se kterými se mohou venku setkat, jak s nimi komunikovat a naučit se asertivnímu přístupu.

  • Červen - Vyprávění o Pejskovi a Kočičce

Téma je inspirováno příhodami pejska a kočičky, se kterými si s dětmi opakujeme již osvojené řečové dovednosti, básničky apod. stejně jako se zaměříme na vyprávění příhod a jejich časovému sledu.

  • Září - O Sněhurce a sedmi trpaslících

Pohádka navazuje na téma nových dětí v MŠ s odkazem na pracovitost a potřebnosti každého tak, jako tomu je u trpaslíků coby dětí a Sněhurky coby učitelky. Děti se učí znát své schopnosti a pojmenovat vše, co náleží jím samým včetně jejich potřeb a přání, stavu, nálady apod.

  • Říjen – „O Veliké řepě“

Pohádka tématem navazuje na období sklizně a práce s ovocem a zeleninou. Děti si na základě odkazu osvojují nejen nové pojmy, ale i členy rodiny a rozšiřují tak svou slovní zásobu.

  • Listopad - Dračí pohádky

Téma je založeno na různých příbězích o dracích. Drak jako symbol podzimu přináší v příbězích mnohé možnosti, jak naložit s řečovým projevem, nevyjímaje práci s dechem a dalšími projevy doprovázejícími řeč.

  - Perníková chaloupka

Pohádku lze využít místo dračích pohádek nebo současně. Tématem směřuje k pečení perníků v předvánočním čase. Je doplňující pohádkou, která by neměla být zapomenuta jak jedna z klasických pohádek a našeho kulturního bohatství.

  • Prosinec - Tři oříšky pro Popelku

Pohádka je volena ve vztahu k Vánočnímu času, který je opředen kouzelnou atmosférou a splněnými sny. Děti jsou vedeny v duchu vlastních tužeb a jejich vyjádření, třeba by měli jen velikost oříšku. Budou moci ukázat celému „světu“ svou výjimečnost tak, jako Popelka.

 

Projekt se nám velmi osvědčil a pro velkou oblibu u dětí i paní učitelek budeme v jeho realizaci pokračovat i v následujícím roce 2015.


2. listopadu 2014