O Mateřské škole

Budova mateřské školy [nové okno]

Adresa: R. Svobodové 2597, 272 01 Kladno

Vedoucí organizační jednotky MŠ: Ivana Zemanová

Telefon: 312 247 589

Email: zemanova@2zskladno.cz

Provozní doba: 6.30 - 17.00 hodin

Orientační plánek okolí školy

Naše škola byla postavena jako první účelové předškolní zařízení v Kladně. V roce 2003 bylo zařízení sloučeno do právního subjektu. Od 1. 1. 2006 se změnil název na ZŠ a MŠ Kladno.

Naše budova sídlí v městské části Habešovna ve vilové čtvrti v centru města Kladna, je obklopena velikou zahradou s ovocnými stromy a okrasnými keři, kde jsou slunečná i stinná místa. Pískoviště, dřevěné domečky, zahradní program umožnuje hravý, tvořivý a aktivně pohybový rozvoj. Také nedaleký les nám slouží k častým vycházkám do přírody ve všech ročních období a děti mají možnost pozorovat a poznávat přírodu a dění kolem nich.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.

Pracujeme podle ŠVP "Děti a jejich svět". Pozorujeme a radostně s dětmi prožíváme veškeré každodenní dění v životě, v přírodě, v ročních obdobích. Tyto prožitky se prolínají s denním programem, který přináší dětem všestranné rozvíjení jejich osobnosti.

Jsme jedenáctitřídní mateřská škola, z toho dvě logopedické třídy. Do těchto tříd jsou zařazeny děti na základě posudků odborných poradenských center. V obou těchto třídách je kapacitně menší kolektiv dětí. Pracuje se zde s dětmi podle speciálního a logopedického programu, které jsou součástí školního vzdělávacího programu. Speciální péči zajišťují kvalifikované učitelky a logopedická asistentka.

Pro děti organizujeme velké množství aktivit. Jedná se o kulturní akce, jako jsou divadelní představení v MŠ, karneval, návštěvy divadla, besídky, výlety, plavecký kurz pro předškoláky. Důležité je, aby se dítě cítilo spokojené a do mateřské školy chodilo rádo.

Cíl naší mateřské školy

Cestou přirozené výchovy a skládáním střípků všedním dnů dětského světa se snažíme rozvíjet všestranně osobnost dítěte, jeho samostatnost a zdravé sebevědomí. Odměnou je pro nás spokojené dítě, které se těší do mateřské školy a s odstupem času může říci, že za vše, co se naučilo, vděčí právě jí.

Motto: Když se vrtíme, tak nudu drtíme. Dnes je zákaz pláče, teď radostí se skáče.

Ivana Zemanová, vedoucí organizační jednotky MŠ

Naše třídy se jmenují:

 • A1 - "Koťata", p. uč. Marie Smerdelová a Nikola Šubrová
 • A2 - "Kuřátka", p. uč. Ivana Tesárková a Ivana Peštová
 • A3 - "Žabičky", p. uč. Alena Jelínková a Simona Jáchimová
 • A4 - "Slůňata", p. uč. Martina Bělohradská a Adéla Stehnová
 • A5 - "Štěňátka", p. uč. Jitka Kloučková a Alena Kolářová
 • A6 - logopedická třída - "Tygříci", p. uč. Mgr. Veronika Hájková a Markéta Roztočilová
 • A7 - logopedická třída - "Lvíčata", p. uč. Bc. Tereza Glasová a Jana Křenková
 • B1 - "Čmeláčci", p. uč. Lenka Slámová a Tereza Švehlová
 • B2 - "Včelky", p. uč. Pavla Stejskalová a Anna Bernardová
 • B3 - "Broučci", p. uč. Veronika Frantálová a Vendula Dušková
 • B4 - "Berušky", p. uč. Lucie Fikarová a Barbora Benešová
 • Školní speciální pedagog - Mgr. Marie Částová

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ

Od 1. 9. 2018 (do odvolání) je výše úplaty 600,- Kč/měsíc.

Podle odst. 2 § 123 Zákona 561/2004 Sb. se v posledním ročníku MŠ poskytuje služba bezúplatně (předškoláci a děti s odloženou školní docházkou).

Podmínky platné pro úhradu úplaty:

 • poplatek se vybírá na kalendářní měsíc společně se stravným a je nutné jej uhradit do 15. dne v měsíci
 • poplatek platí rodiče za každý načatý měsíc celkovou sumou bankovním převodem na č. ú. 27-7169900217/0100, vedený u KB. Platba musí mít zadaný variabilní symbol. Variabilní symbol Vám předá vedoucí školní jídelny.
 • poplatek je třeba zaplatit i za dítě, které je přihlášeno, ale do zařízení nedocházelo ani jeden den v měsíci a to ve výši 100% základní výše poplatku
 • v případě přerušení provozu MŠ se podle § 3 úplata poměrně sníží
 • osvobozen od poplatku je zákonný zástupce žáka, který pobírá sociální příplatek a to dle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů
 • Žádost o osvobození od úplaty za vzdělání v mateřské škole - PDF [299 kb]