Projekty a granty

Rozvoj polytechnického vzdělávání učitelů mateřských škol v Kladně

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OP VK

Celková částka: 3 705 782,92 Kč

Datum realizace: 1. 6. 2014 - 31. 7. 2015

Cíl projektu:

Posílit úroveň polytechnického vzdělávání u učitelek mateřských škol Kladenska, prostřednictvím využívání moderních metod výuky techniky a přírodovědně zaměřených kurzů DVPP.

Obsah projektu:

V dnešní době děti ztrácí manuální zručnost a mají nedostatečné technické a v běžném životě prakticky využitelné dovednosti. Rozhodli jsme se zlepšit tuto situaci a nejlépe již od malých dětí, tedy v MŠ.

Pro učitelky mateřských škol Kladenska vytvoříme výukové materiály, praktická cvičení, experimenty a další aktivity, které využijí pro práci s dětmi.

Kurzy DVPP jsou rozděleny do těchto témat:

 • Děti objevují svět
 • Interaktivní tabule v polytechnické výchově
 • Keramika pro pedagogické pracovníky – mladší děti
 • Keramika pro pedagogické pracovníky – předškolní děti
 • Bee-bot – jak se řídí robot – mladší děti
 • Bee-bot – jak se řídí robot – předškolní děti
 • Stavebnice a její využití – mladší děti
 • Stavebnice a její využití – předškolní děti
 • Projektování v technické výchově – mladší děti
 • Projektování v technické výchově – předškolní děti
 • Výtvarné práce
 • Hravá věda

Materiální zabezpečení:

Sady výukových materiálů a pracovních listů, výukové pomůcky, stavebnice, roboti, interaktivní tabule.

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci mateřské školy

Cílová skupina: učitelky mateřských škol Kladenska

Počet podpořených osob: učitelky naší MŠ + ostatní učitelky kladenských MŠ

Výuková videa k projektu:

Jak plyne čas

Jak rosteme

Kapičky

O semínku

Plave - neplave

Příběh papíru

Z pohádky do pohádky aneb od slůvka ke správné řeči

Od ledna 2014 probíhá v naší MŠ projekt s názvem "Z pohádky do pohádky aneb od slůvka ke správné řeči", který je zaměřen na prevenci logopedických vad. K realizaci projektu jsme získali finanční dotaci, za kterou jsme pro školku zakoupili didaktické pomůcky a hry k rozvoji řeči, jemné motoriky a logického uvažování. Nechali jsme zhotovit i divadelní paraván a loutky – maňásky, se kterými se učíme s dětmi různou formou znát jednotlivé pohádky a obohacujeme tak jejich svět. Projekt je zaměřen na všechny děti naší MŠ ve věku 2 – 6 (7) let, včetně dětí docházejících do třídy pro děti se zdravotním postižením. Děti si za pomoci nakoupených didaktických pomůcek rozvíjí slovní zásobu, řečový projev a jeho porozumění, posilují jemnou motoriku, grafomotoriku i oromotoriku, které jsou úzce propojeny s rozvojem jejich komunikačních dovedností. Hlavním záměrem je tedy prostřednictvím pohádek pomoci a podpořit děti ve správném rozvoji řeči. Každý měsíc je tematicky zaměřen k jedné pohádce. Děti se seznamují s dramatizací pohádek, poslechem textu a jeho porozumění, verši a říkankami, kterými posilují výslovnost a paměť, vypracovávají pracovní listy, pracují s výtvarným materiálem pomocí různých technik, učí se dějové postoupnosti pomocí didaktických her apod. 

Rádi bychom vám stručně představili jednotlivé pohádky a jejich zpracování při práci s dětmi.

 • Leden – o Dvanácti měsíčkách

Pohádka se obsahem vztahuje k zimnímu času a otevírá možnosti jak dětem přiblížit nastávající rok a jeho části. S dětmi se seznamujeme s měsíci v roce, členěním roku a pomocí pohádky seznámíme děti s očekávanou realizací projektu.

 • Únor - O třech medvědech

Pohádka umožňuje dětem fantazijně nahlédnout do života medvědů a tím i dalších zvířat žijících v lese. Obsah pohádky otevírá prostor pro získání povědomí o stupňování slov, vlastnosti předmětů a dalším rozvoj slovní zásoby.

 • Březen - Dlouhý, široký a bystrozraký

Pohádkové postavy navazují na období masopustu a masopustního průvodu. Svým obsahem jsou významné pro pomoc dětem pochopit jednotlivé vlastnosti předmětů a jejich rozdíly či protiklady.

 • Duben - O třech kůzlátkách

Pohádka se vztahuje k tématu mláďat a též svým hlavním obsahem ukazuje, jak můžeme modulovat svůj hlas a měnit intonaci k maskování, což poskytuje náměty pro další práci s hlasem a mluvidly.

 • Květen - O Červené Karkulce

Pohádka je klasickým bohatstvím lidové tvorby a svým obsahem nabízí možnosti věnovat se s dětmi rozkvetlé přírodě, procházkami lesa i připomenutím správného přístupu k cizím lidem, se kterými se mohou venku setkat, jak s nimi komunikovat a naučit se asertivnímu přístupu.

 • Červen - Vyprávění o Pejskovi a Kočičce

Téma je inspirováno příhodami pejska a kočičky, se kterými si s dětmi opakujeme již osvojené řečové dovednosti, básničky apod. stejně jako se zaměříme na vyprávění příhod a jejich časovému sledu.

 • Září - O Sněhurce a sedmi trpaslících

Pohádka navazuje na téma nových dětí v MŠ s odkazem na pracovitost a potřebnosti každého tak, jako tomu je u trpaslíků coby dětí a Sněhurky coby učitelky. Děti se učí znát své schopnosti a pojmenovat vše, co náleží jím samým včetně jejich potřeb a přání, stavu, nálady apod.

 • Říjen – „O Veliké řepě“

Pohádka tématem navazuje na období sklizně a práce s ovocem a zeleninou. Děti si na základě odkazu osvojují nejen nové pojmy, ale i členy rodiny a rozšiřují tak svou slovní zásobu.

 • Listopad - Dračí pohádky

Téma je založeno na různých příbězích o dracích. Drak jako symbol podzimu přináší v příbězích mnohé možnosti, jak naložit s řečovým projevem, nevyjímaje práci s dechem a dalšími projevy doprovázejícími řeč.

  - Perníková chaloupka

Pohádku lze využít místo dračích pohádek nebo současně. Tématem směřuje k pečení perníků v předvánočním čase. Je doplňující pohádkou, která by neměla být zapomenuta jak jedna z klasických pohádek a našeho kulturního bohatství.

 • Prosinec - Tři oříšky pro Popelku

Pohádka je volena ve vztahu k Vánočnímu času, který je opředen kouzelnou atmosférou a splněnými sny. Děti jsou vedeny v duchu vlastních tužeb a jejich vyjádření, třeba by měli jen velikost oříšku. Budou moci ukázat celému „světu“ svou výjimečnost tak, jako Popelka.

 

Projekt se nám velmi osvědčil a pro velkou oblibu u dětí i paní učitelek budeme v jeho realizaci pokračovat i v následujícím roce 2015.

Přístavba objektu mateřské školy č. p. 2597, Kladno

Zdroj projektu: ROP - Regionální operační program Střední Čechy

Logo ROP

Celková částka: 18 710 144,22 Kč

Datum realizace: 1. 10. 2013 - 1. 5. 2014

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení kapacity veřejných služeb péče o děti předškolního věku ve městě o celkem 90 žáků, a to realizací přístavby objektu MŠ R. Svobodové. Projekt reaguje na stávající poptávku po tomto typu služeb v předmětné lokalitě, která významně převyšuje nabídku. Projekt bude spočívat v těchto dílčích aktivitách: - realizace přístavby objektu MŠ, - celková revitalizace školního pozemku a školní zahrady, - adekvátní rozšíření kapacity stravovacího zařízení v rámci stávajícího objektu MŠ, - zařízení a vybavení MŠ. Realizací projektu dojde ke zvýšení dostupnosti a kvality služeb péče o předškolní děti ve městě, což bude mít pozitivní dopad na zvýšení atraktivity lokality pro bydlení především mladých rodin, zlepšení postavení osob pečujících o děti na trhu práce a zkrácení doby návratu z mateřské dovolené, a rovněž zvýšení atraktivity města pro investory a všechny podnikatelské subjekty vstupující na trh práce z pozice zaměstnavatele.