Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní družiny - Barevný svět

1 Identifikační údaje

IČO: 75033810

Zřizovatel: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Telefon/fax ZŠ: +420312 247 172

E-mail: info@2zskladno.cz

webové stránky: www.2zskladno.cz

Ředitel školy: Mgr. Šárka Vostarková

2 Charakteristika

Školní družina (dále jen ŠD) je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756. Je umístěna v budově pro 1. stupeň v 1. a 2. patře:

v 1. patře:

 • 1. oddělení ŠD v kmenové učebně
 • 2. oddělení ŠD v kmenové učebně
 • 6. oddělení ŠD v kmenové učebně
 • 7. oddělení ŠD v kmenové učebně

ve 2. patře

 • 3. oddělení ŠD v kmenové učebně
 • 4. oddělení ŠD v kmenové učebně
 • 5. oddělení ŠD v kmenové učebně

Do ŠD docházejí žáci 1. stupně; o zařazení rozhoduje ředitelka školy dle kapacity školní družiny; žáci jsou rozděleni do šesti smíšených oddělení.

Ranní provoz ŠD je od 6.30 do 7.30 hodin, pravidelná odpolední činnost je od 11.30 do 17.00 hodin. Stravování je pro žáky zajištěno v jídelně v budově školy. ŠD využívá všechna zařízení školy. Prostory jsou upraveny tak, aby umožňovaly všem žákům rozvoj zájmové činnosti.

ŠD nabízí žákům možnost zajímavého a aktivního trávení volného času. ŠD není pokračováním výuky a neměla by být chápána jako sociální služba. Pedagogická práce ve ŠD má svá specifika – zabezpečuje žákům nejen odpočinek a relaxaci, ale i zajímavé využití volného času. Program ve ŠD má pro žáka především funkci relaxační. Žák si má především odpočinout, prohlubovat vztahy se svými vrstevníky, rozvíjet své zájmy. Důležitou úlohu má ŠD i v prevenci patologických jevů. Nezapomínáme ani na to, že žák, který právě absolvoval školní výuku, netouží potichu sedět a „být hodný“!

3 Cíle vzdělávání ŠD

Zájmové vzdělávání ve ŠD vychází z obecných cílů vzdělávání vymezených § 2 školského zákona. Využívá specifických prostředků ke smysluplnému využívání volného času žáků.

3.1 Cíle ŠD

Usnadnit přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání:

 • kompenzovat u žáků jednostranné zatížení z vyučování
 • nabídnout žákům takové zájmové činnosti, které volně naváží na poznatky získané ve škole a dále zábavnou formou tyto poznatky rozvíjet a upevňovat

3.1.1 Rozvíjet osobnost žáka

 • vést žáky k aktivnímu, zdravému a plnohodnotnému trávení volného času
 • rozvíjet v žácích schopnost spolupráce, otevřené komunikace, tolerance, ohleduplnosti vůči svým kamarádům
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám
 • využívat žákovské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření a aktivně je rozvíjet
 • rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný
 • získávat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně.

3.1.2 Rozšiřovat podíl rodiny na činnostech ŠD

 • zapojit rodiče do aktivit ŠD (přednášky pro žáky, inspirace činností, účast na společných akcí s žáky)
 • podílet se na řešení kázeňských problémů
 • spolupráce se ŠD při řešení stížností

4 Délka a časový plán vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve ŠD je stanoveno na dobu trvání školního roku, tj. 10 měsíců. Výhodou je jeho operativnost, možnost reagovat na měnící se podmínky. Vychovatelé mají k dispozici ŠVP – rozšíření činností, ze kterých mohou čerpat podle možností, schopností a dovedností žáků jednotlivých oddělení.

5 Formy vzdělávání ve ŠD

Náplň práce ve ŠD je možné rozdělit na činnosti pravidelné a příležitostné akce. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání:

5.1 Odpočinkové činnosti

 • mají za úkol odstranit únavu, a proto jsou nejčastěji zařazovány po obědě a dále dle potřeby během dne
 •  do těchto činností patří klidové hry či jiné klidné zájmové činnosti

5.2 Činnosti zájmové a rekreační

 • cílem těchto činností je rozvíjení osobnosti žáka a regeneraci sil, převážně aktivním odpočinkem s náročnějšími pohybovými prvky
 •  hry a spontánní činnosti mohou být rušnějšího charakteru, což nelze vždy brát za nekázeň, ale za součást možné relaxace žáků po soustředění ve vyučování
 •  tyto činnosti umožňují žákům seberealizaci a další rozvoj pohybových dovedností a poznání

5.3 Činnosti samoobslužné

 • do těchto činností je zařazen oběd a svačina, je zde kladen důraz, aby se žák naučil správným hygienickým návykům při stolování a základům správného stolování

5.4 Jiné činnosti – spontánní činnosti

 • tyto činnosti jsou zařazeny do ranní družiny a částečně také odpolední
 • v těchto činnostech si mohou žáci sami vybrat, co konkrétního chtějí dělat
 •  v ranní družině mohou snídat, hrát aktivnější hry, kreslit, vyrábět, povídat si apod.

5.5 Příprava na vyučování

 • zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností
 • v těchto činnostech si žáci mohou zábavnou formou procvičovat učivo

5.6 Vlastní zájmové útvary

 • kroužky -  dle momentální nabídky a zájmu žáků; žáci ŠD navštěvují zájmové kroužky, které nabízí základní škola

5.7 Příležitostné akce

 • přesahují rámec jednoho oddělení, např. společné akce všech oddělení ŠD, besídky, výlety, návštěvy výstav, letní tábor aj.
 •  některé jsou určeny i pro širší veřejnost (akce viz podle praktického plánu ŠD).

6 Obsah vzdělávání

Viz. příloha -  školní družina

6.1 Průřezová témata

OSV – osobnostní a sociální výchova

VDO – výchova demokratického občana

MUV – multikulturní výchova

ENV – environmentální výchova

MEV – mediální a multimediální výchova

6.2 Klíčové kompetence

Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednosti. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a interpersonální kompetence, občanské kompetence, kompetence k trávení volného času. Všechny aktivity ve školním roce jsou směřovány k naplnění kompetence k naplnění volného času, kde se žáci seznamují s účelným trávením volného času, orientují se v možnostech jeho smysluplného využití, rozvíjejí své zájmy v individuálních a organizovaných činnostech, tyto činnosti si vybírají, rozvíjí svou schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci zátěže ze školy. Odmítají nevhodné nabídky pro trávení volného času.

Navazujeme tak na kompetence pro školní výuku stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

6.2.1 Komunikativní kompetence

Ovládá řeč i mimoslovní komunikaci. Myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami. Vyjadřuje vlastní názor. Komunikuje bez ostychu s okolím. Vyjadřuje se písemně. Naslouchá druhým. Komunikuje kultivovaně.

6.2.2 Sociální a interpersonální kompetence

Učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit. Odhaduje rizika svých nápadů. K povinnostem přistupuje odpovědně. Rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky. Rozpozná vhodné a nevhodné chování. Dokáže přijmout kompromis. Respektuje pravidla. Je schopen respektovat jiné, spolupracuje v týmu.

6.2.3 Kompetence k řešení problémů

Učí se problém pochopit. Přemýšlí o jeho příčinách. Hledá různé způsoby řešení. Chápe, že vyhýbání se problému nevede k cíli. Rozlišuje správná a chybná řešení. Svá rozhodnutí se učí obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí. Započaté činnosti dokončuje, v případě obtíží je při jejich překonávání houževnatý.

6.2.4 Kompetence k učení

Žák se učí zhodnotit získané vědomosti, umí je využívat v praxi. Učí se vyhledávat a třídit informace z médií, knihoven, internetu a různě dostupných zdrojů. Učí se nejen mechanicky, ale i logicky.

6.2.5 Občanské kompetence

Žák si uvědomuje svá práva a práva druhých. Vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit. Respektuje kulturní hodnoty národa, etnika, sociální skupiny. Podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí. Váží si tradice a kulturního dědictví.

6.2.6 Pracovní kompetence

Žák si osvojuje pracovní návyky. Používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení ŠD. Dodržuje bezpečnost a hygienu při práci. Žák je veden k zodpovědnému přístupu k práci a jejímu dokončení.

6.2.7 Kompetence k trávení volného času

Žák se orientuje v možnostech účelného využití volného času, umí si vybrat zájmovou činnost podle svých dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, umí relaxovat, umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času.

7 Podmínky pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj, respektujeme případné zdravotní postižení či zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Vychovatelky jsou podrobně seznámeny s konkrétními specifickými problémy každého žáka se zdravotním postižením či zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Mezi podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami patří i vytváření podmínek pro rozvoj mimořádně nadaných žáků.

ŠD organizuje aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahu a sociální a emocionální inteligence.

ŠD hledá možnost a formu zařazení účastníka do aktivit primárně určených vyšším věkovým skupinám.

8 Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání

Podmínky jsou stanoveny v souladu s Vyhláškou o zájmovém vzdělávání  74/2005 ve znění pozdějších předpisů. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníků; o zařazení žáků 3. ročníku rozhoduje ředitel školy dle kapacity školní družiny. O zařazení jsou rodiče prokazatelně informováni. Ve ŠD je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků ve spolupráci s ředitelkou školy. Podmínkou pro zařazení do ŠD je žádost zákonného zástupce žáka do ŠD je písemná přihláška. O zařazení žáka do jednotlivých oddělení ŠD je podání žádosti zákonného zástupce. Zákonní zástupci žáka, který je přihlášen k pravidelné docházce do ŠD sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD v zápisním lístku, který je platným dokumentem školy.

Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně porušuje nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních spolužáků. 

Odhlášení žáka je možné během celého školního roku pouze písemnou formou, pokud tak zákonný zástupce neučiní, musí zaplatit celý poplatek za využívání ŠD.

9 Materiální podmínky

Oddělení ŠD jsou postupně vybavovány žákovským nábytkem podle vyhlášky 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Prostředí je bezpečné a splňuje estetická kritéria.

Každé oddělení je vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci při drobných poraněních.

Hračky, stolní a společenské hry jsou postupně doplňovány podle zájmu a věku žáků.

Každé oddělení je vybaveno sportovním náčiním pro pobyt venku, ale lze také využívat vybavení tělocvičen školy.

Hudební pomůcky jsou k dispozici ve školním kabinetě.

Z audiovizuální techniky jsou ŠD vybaveny interaktivní tabulí s dataprojektorem.

Každá vychovatelka má k dispozici odbornou literaturu.

10 Personální podmínky

Ve ŠD zajišťuje pedagogické působení na žáky sedm vychovatelek. Odborné zaměření si dále prohlubují samostudiem, formou akreditovaných seminářů a studiem odborných knih, časopisů a literatury.

Vychovatelky plně spolupracují s ostatními pedagogickými pracovníky školy.

Profil vychovatelky:

 • má vysokou míru empatie
 • vytváří příznivé sociální klima
 • zná a umí řídit širokou škálu zájmových aktivit přiměřených věku žáků
 • má organizační schopnosti, navozuje a motivuje široké spektrum rekreačních zájmových činností
 • vzbuzuje zájem o činnost, podporuje sebevědomí a rozvíjí pozitivní stránky osobnosti

11 Ekonomické podmínky

Finanční příspěvky na provoz školní družiny čerpáme jak z provozního rozpočtu školy, tak i z úplaty za zájmové vzdělávání. 

12 Podmínky bezpečnosti ochrany zdraví

K zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví žáků ŠD slouží:

 • řád školy
 • vnitřní řád ŠD
 • vnitřní řády specializovaných učeben
 • provozní řád ŠD

Žáci jsou na začátku školního roku s těmito dokumenty seznámeni, je o tom učiněn zápis a žáci jej podepíší.

Před nepravidelnými činnostmi jsou žáci o těchto pravidlech opakovaně poučováni a je o tom učiněn zápis do třídní knihy.

Jsou vytvářeny psychosociální podmínky BOZ:

 • klidným prostředím a příznivým sociálním klimatem
 • respektováním individuálních potřeb žáků
 • činnostmi vycházejícími ze zájmů žáků a ochranou před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy
 • věkovou přiměřeností a motivujícím hodnocením
 • spoluúčastí dětí na plánování činností
 • včasnou informovaností o akcích

Oddělení a další prostory, pomůcky a předměty využívané žáky, jsou pravidelně kontrolovány a závady hlášeny vedení školy, které sjednává nápravu.

13 Hodnocení a autoevaluace

13.1 Hodnocení žáků

Vychovatelky hodnotí úroveň žáka, které dosáhl vzhledem k očekávaným výstupům - cílům ŠVP. Vzhledem k tomu, že účast ve ŠD je založena na dobrovolnosti, hodnocení má především motivační charakter. Hodnocení sdělují vychovatelky zákonným zástupcům žáka při osobních setkání.

Při hodnocení se zaměřují především na:

 • míru a kvalitu osvojených poznatků, dovednosti a zručnosti při dané činnosti
 • posouzení píle žáka
 • posouzení jeho přístupu k práci v kolektivu
 • ovládání základních komunikačních prostředků
 • projevy samostatného myšlení a tvořivosti
 • způsob samostatné práce
 • chápání, porozumění, rozeznávání dobrých a špatných postojů, názorů a činů
 • další projevy a vlastnosti žáka

14 Zveřejnění ŠVP

ŠVP vydává ředitel Základní školy a Mateřské školy Kladno, Zd. Petříka 1756 a je zveřejněn na přístupném místě školy – před ředitelnou školy. Do ŠVP může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Školní vzdělávací program nabývá účinnosti 1. 9. 2007

Schválil: Mgr. Šárka Vostarková, ředitelka školy

Poslední úprava: 24. 8. 2015; dokument schválila PR

Vypracoval: Lucie Štorková, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Učivo