Informace o družině

 

Školní družina je rozdělena na 7 oddělení.

 • vedoucí organizační jednotky ŠD - Bc. Lucie Štorková
 • 1. oddělení - Kočka - vychovatelka Bc. Lucie Štorková
 • 2. oddělení - Beruška - vychovatelka Veronika Kračková
 • 3. oddělení - Žirafa - vychovatelka Martina Vinšová
 • 4. oddělení - Delfín - vychovatelka Pavlína Pancová
 • 5. oddělení - Smajlíci - vychovatelka Bc. Markéta Týblová
 • 6. oddělení - Štěňata - vychovatelka Lucie Bláhová
 • 7. oddělení - Páťáci - vychovatelka Bc. Kateřina Šidíková
Školní družina [nové okno] Školní družina [nové okno] Školní družina [nové okno]
 

Každé oddělení má ve třídě vlastní prostory, kde si děti hrají a relaxují. Každý den za hezkého počasí pořádáme vycházky do okolí.

Navštěvujeme sportovní areál na Sletišti, kde děti mají prostor pro různé hry a sportovní utkání. Dále navštěvujeme Medvědárium, pořádáme projektové dny, diskotéky, karnevaly a soutěže.

Provoz v družině se řídí řádem školní družiny.

Žádosti a dotazníky do školní družiny.

Informace pro rodiče

 • Při zápisu žáka do školní družiny (dále jen ŠD) je nutné se seznámit s vnitřním řádem ŠD ( u paní vychovatelky a webových stránkách školy).

 • Provoz ŠD začíná 5. 9. 2023 od 6.30 hodin (1. patro, zvonek č. 1  číslo dveří 30).

 • Příjem žáků je do 7.15 hodin.

 • Školní družina je v provozu po celý školní rok od 6.30 do 17.00 hodin.

 • Její provoz lze podle místních podmínek v období školních prázdnin přerušit.

 • Za bezpečnost žáků v družině zodpovídá vychovatelka od příchodu až do odchodu žáka z prostor ŠD.

 • Odchody žáků ze ŠD se řídí časem uvedeným na zápisním lístku.

 • Dřívější mimořádné odchody jsou povoleny jen na samostatné písemné omluvence (ke stažení na ZŠ - Dokumenty ke stažení) nebo u paní vychovatelky), která musí obsahovat datum a čas odchodu, osobu pověřenou vyzvednutím žáka, podpis rodičů. Pokud žák odchází mimořádně sám, v omluvence musí být formulováno, že žák opouští ŠD sám a na odpovědnost rodičů (omluvenky se archivují).

 • Na ústní vzkazy, telefonáty či SMS zprávy vychovatelky nesmí žáky ze ŠD uvolnit!

 • Po odchodu z prostor ŠD přebírají odpovědnost za žáky rodiče nebo pověřená osoba.

 • Aby nebyla narušována činnost oddělení, z bezpečnostních a hygienických důvodů jsou pro odchody žáků stanoveny tyto doby: po ukončení vyučování až do 13.30 nebo od 15.00 hodin a kdykoliv po této hodině.

 • Potřeby žáků do ŠD: papírové kapesníky - celé balení; starší oblečení na převlečení a vhodnou obuv pro pobyt venku; pláštěnku - vše v pevné hadrové tašce a řádně označené jménem!

 • V souladu s vnitřním řádem školní družiny se nedoporučuje, aby žáci nosili do ŠD cenné předměty: mobilní telefony, elektronické hračky, finanční hotovost.

 • Je vhodné, aby žáci měli včas zaplacené obědy na celý budoucí měsíc. Obědy odhlašují rodiče v případě nemoci žáka v kanceláři školní jídelny osobně nebo telefonem na čísle 312 249 289 do 7.15 hodin..

 • Pro žáky ze školní družiny začínají školní kroužky dle rozvrhu a končí nejpozději ve 13.30 hodin.

Postup a kritéria přijetí žáka do školní družiny

1 Postup přijímání ke vzdělávání ve školní družině.

 1. Do školní družiny může být na základě vyplněné žádosti přijat pouze žák, který navštěvuje Základní školu a Mateřskou školu Kladno, Zd. Petříka 1756 (dále škola)
 2. Žádost zákonného zástupce o přijetí do školní družiny musí být podána písemně do 30. 5. školního roku, který předchází školnímu roku, do kterého žák prostřednictvím svého zákonného zástupce podává přihlášku ke vzdělávání ve školní družině.
 3. O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 4. Ředitel školy vydá písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, ve kterém své rozhodnutí oddůvodní. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

2 Kritéria přijímání do školní družiny

 1. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku.
 2. Dále jsou do naplnění kapacity školní družiny přijímáni i žáci z ostatních ročníků 1. stupně.

 

Finanční kalkulace pro školní družinu

V souladu s § 123 Zákona 561 / 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou 74/2005 ve znění pozdějších předpisů stanovuji výši platby za vzdělávací a školské služby ve školní družině: 

230,- Kč / měsíc / osoba.

Poplatky se vybírají vždy 2x za školní rok 1150,- Kč; do 31. 8. 2023 1. pololetí; do 31. 1. 2024 2. pololetí v kanceláři hospodářky školy nebo na bankovní účet školy.

Tyto finanční prostředky jsou příjmem příspěvkové organizace, neodvádějí se na účet města a bude jich použito na úhradu:

 • opravy a údržbu pro prostor ŠD
 • služeb spojených s provozem ŠD (poštovné, telefon)
 • materiálu (kancelářské potřeby, vybavení prostor ŠD)
 • pomůcek a her pro jednotlivá oddělení